N. 406954 (2021-513296) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 21 april 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 406954 (2021-513296)
Referentienummer:VRO-2021/710047/167P-KaBr-F02_0
Publicatie datum:06/04/2021
Uiterste datum:11/05/2021
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Limburg
Onderwerp:
HASSELT FOD Financiën e.a. Het afbreken en afvoeren bestaande slagbomen leveren en plaatsen van nieuwe slagbomen en het aanpassen van het schuifhek
Beknopte beschrijving:
HASSELT FOD Financiën e.a. Het afbreken en afvoeren bestaande slagbomen leveren en plaatsen van nieuwe slagbomen en het aanpassen van het schuifhek
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost, Universiteitslaan, 1B, 3500 HASSELT BE, Ann CAELEN
+32 470663150
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26961
Universiteitslaan, 1B
HASSELT
3500
Ann CAELEN
Telefoon: +32 470663150
ann.caelen@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=406954
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=406954
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=VRO-2021%2F710047%2F167P-KaBr-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


HASSELT FOD Financiën e.a. Het afbreken en afvoeren bestaande slagbomen leveren en plaatsen van nieuwe slagbomen en het aanpassen van het schuifhek


VRO-2021/710047/167P-KaBr-F02_0

HASSELT FOD Financiën e.a. Het afbreken en afvoeren bestaande slagbomen leveren en plaatsen van nieuwe slagbomen en het aanpassen van het schuifhek


HASSELT


HASSELT FOD Financiën e.a. Het afbreken en afvoeren bestaande slagbomen leveren en plaatsen van nieuwe slagbomen en het aanpassen van het schuifhek met onderhoudscontract


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 80

De plannen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken.

U kan het ingevulde en ondertekende bestelformulier bij voorkeur per mail overmaken (of anders per telefax of via de post) op het adres vermeld in het bestelformulier. Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u per mail een beveiligde link waarmee u de plannen kan downloaden.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: D20, P2


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-05-11
Plaatselijke tijd: 13:30
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 4
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2021-05-11
Plaatselijke tijd: 13:30

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Een bezoek ter plaatse is vereist. De aanbestedende overheid organiseert een plaatsbezoek na telefonische afspraak met mevrouw Ann Caelen tel. +32 25416704 gsm +32 470663150 mail: _hidden_@buildingsagency.be Het specifieke adres kan u opvragen bij de vermelde contactpersoon van de aanbestedende overheid. Na het bezoek ontvangt u een bezoekattest dat u bij uw offerte moet voegen.


Beroepsinstantie
Raad van State - Afdeling Bestuursrechtspraak
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Telefoon: +32 22349611
http://www.raadvst-consetat.be/
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Regie der Gebouwen - Juridische Dienst
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Brussel
1060
http://www.buildingsagency.be/
Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-04-06