N. 406960 (2021-513297) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 21 april 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 406960 (2021-513297)
Referentienummer:ANB-ANB/TB/TOO/2021/95-F02_0
Publicatie datum:06/04/2021
Uiterste datum:12/05/2021
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Leveringen
Regio: Brussel
Onderwerp:
Aankoop van een nieuwe takkenversnipperaar voor kraaninvoer
Beknopte beschrijving:
Voorwerp van deze opdracht: Leveren van een nieuwe takkenversnipperaar voor kraaninvoer Leveringsplaats: Loods ANB, Europark 2021 te 3530 Houthalen
Aanbestedende overheid:
Agentschap voor Natuur en Bos, VAC Brussel Herman Teirlinck - Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel BE
+32 0000000
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Agentschap voor Natuur en Bos
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_16776
VAC Brussel Herman Teirlinck - Havenlaan 88 bus 75
Brussel
1000
Telefoon: +32 0000000
ludo.vandereyt@vlaanderen.be
http://www.natuurenbos.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=406960
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=406960
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=ANB-ANB%2FTB%2FTOO%2F2021%2F95-F02
Natuur & Bos

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Aankoop van een nieuwe takkenversnipperaar voor kraaninvoer


ANB-ANB/TB/TOO/2021/95-F02_0

Voorwerp van deze opdracht: Leveren van een nieuwe takkenversnipperaar voor kraaninvoer

Leveringsplaats: Loods ANB, Europark 2021 te 3530 Houthalen


Levering te loods ANB, Europark 2021 te 3530 Houthalen


Leveren van een nieuwe takkenversnipperaar voor kraaninvoer


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 150

zie bestek


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-05-12
Plaatselijke tijd: 10:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 4
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2021-05-13
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Zie bestek


Beroepsinstantie
Griffie Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-04-06