N. 406966 (2021-513318) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 21 april 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 406966 (2021-513318)
Referentienummer:BOZAR-ELEKTRICITEITPODIUMHLB-2021-F02_0
Publicatie datum:06/04/2021
Uiterste datum:13/05/2021
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Brussel
Onderwerp:
BOZ-ELEKTRICITEITPODIUMHLB-2021
Beknopte beschrijving:
De levering, de plaatsing en de aansluiting van een nieuwe elektrische installatie ten behoeve van de podiumverlichting in de concertzaal Henry Le Boeuf van het Paleis voor Schone Kunsten.
Aanbestedende overheid:
Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel BE, Sam Deckmyn
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Paleis voor Schone Kunsten
Nationaal identificatienummer: 0895.408.978_139
Ravensteinstraat 23
Brussel
1000
Sam Deckmyn
sam.deckmyn@bozar.be
www.bozar.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=406966
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=406966
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=BOZAR-ELEKTRICITEITPODIUMHLB-2021-F02
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=35606

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


BOZ-ELEKTRICITEITPODIUMHLB-2021


BOZAR-ELEKTRICITEITPODIUMHLB-2021-F02_0

De levering, de plaatsing en de aansluiting van een nieuwe elektrische installatie ten behoeve van de podiumverlichting in de concertzaal Henry Le Boeuf van het Paleis voor Schone Kunsten.


Geraamde totale waarde: 400000.00

Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23 te 1000 Brussel


De onderhavige opdracht betreft de levering, de plaatsing en de aansluiting van een nieuwe elektrische installatie ten behoeve van de podiumverlichting in de concertzaal Henry Le Boeuf van het Paleis voor Schone Kunsten.


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium Naam: Organisatie en methode van uitvoering
Weging: 30
Prijs Weging: 70
Waarde zonder btw 400000.00
Looptijd in dagen 500

Verplichte informatiesessie op donderdag 22 april 2021 om 10u00 en op donderdag 29 april 2021 om 15u30. De aanwezigheid van de inschrijvers op één van deze sessies is verplicht.

Verplichte reservatie: omwille van de COVID-19 veiligheidsmaatregelen worden de kandidaat-inschrijvers gevraagd hun aanwezigheid op één van beide plaatsbezoeken uiterlijk 2 dagen voor het bezoek te bevestigen. Hiertoe sturen de kandidaat-inschrijvers een bevestigingsmail naar het volgende adres: _hidden_@bozar.be. Zonder voorafgaande bevestiging kan een kandidaat-inschrijver niet worden toegelaten.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


De inschrijver voegt bij zijn offerte een verklaring inzake de totale omzet gerealiseerd tijdens de laatste drie boekjaren, tenzij de totale omzet vermeld staat op de goedgekeurde jaarrekeningen die via het elektronisch loket kunnen worden geraadpleegd.


De inschrijver moet tijdens één van de laatste drie boekjaren een totale omzet hebben gerealiseerd die ten minste 500.000 EURO bedroeg.


De inschrijver moet aantonen dat hij ervaring heeft met de levering, de plaatsing en de aansluiting van elektrische installaties in een beschermd monument.

De inschrijver moet aantonen dat hij ervaring heeft met de levering, de plaatsing en de aansluiting van elektrische installaties in een concert- of theaterzaal, een cultureel centrum en/of een media-omgeving (TV- en/of opnamestudio's).


Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: P1

De inschrijver voegt bij zijn offerte een lijst van de voornaamste werken die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van de naam van het project, de datum en van de publiek- of privaatrechterlijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

De referentielijst moet minimaal 2 (twee) referenties bevatten op het vlak van de levering, de plaatsing en de aansluiting van elektrische installaties in een beschermd monument, en die op cumulatieve wijze beantwoorden aan de hierna vermelde voorwaarden, met dien verstande dat aan alle voorwaarden moet worden voldaan voor elke referentie:

- het bedrag van de werken bedraagt minimaal euro 400.000 exclusief BTW per referentie;

- de referentie moet afgewerkt zijn op het ogenblik van de indiening van de offerte en moet uitgevoerd zijn tijdens de laatste drie jaren.

Onder “afgewerkt” wordt verstaan, de werken die, op het ogenblik van de indiening van de offerte, het stadium van de voorlopige oplevering van de werken en/of van de definitieve oplevering van de werken heeft bereikt en dit tijdens de afgelopen drie jaar.

- De werken moeten uitgevoerd zijn door de inschrijver zelf, een lid van de combinatie in het geval van een tijdelijke vereniging of door een andere entiteit waarvan hij kan bewijzen dat hij over de nodige middelen zal beschikken door overlegging van de verbintenis van deze entiteit om dergelijke middelen ter beschikking te stellen, met verduidelijking van het deel van de werken die eventueel in onderaanneming werden gegeven of verwezenlijkt door een tijdelijke vereniging.

De referentielijst moet minimaal 1 (één) referentie bevatten op het vlak van de levering, de plaatsing en de aansluiting van elektrische installaties in een concert- of theaterzaal, een cultureel centrum en/of een media-omgeving (TV- en/of opnamestudio's), en die op cumulatieve wijze beantwoordt aan de hierna vermelde voorwaarden, met dien verstande dat aan alle voorwaarden moet worden voldaan voor deze referentie:

- het bedrag van de werken bedraagt minimaal euro 200.000 exclusief BTW;

- de referentie moet afgewerkt zijn op het ogenblik van de indiening van de offerte en moet uitgevoerd zijn tijdens de laatste drie jaren.

Onder “afgewerkt” wordt verstaan, de werken die, op het ogenblik van de indiening van de offerte, het stadium van de voorlopige oplevering van de werken en/of van de definitieve oplevering van de werken heeft bereikt en dit tijdens de afgelopen drie jaar.

- De werken moeten uitgevoerd zijn door de inschrijver zelf, een lid van de combinatie in het geval van een tijdelijke vereniging of door een andere entiteit waarvan hij kan bewijzen dat hij over de nodige middelen zal beschikken door overlegging van de verbintenis van deze entiteit om dergelijke middelen ter beschikking te stellen, met verduidelijking van het deel van de werken die eventueel in onderaanneming werden gegeven of verwezenlijkt door een tijdelijke vereniging.

De referenties worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of in geval van werken voor een particuliere opdrachtgever door attesten van de particuliere opdrachtgever of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring op eer van de aannemer.


De aandacht van de inschrijver wordt erop gevestigd dat het Paleis voor Schone Kunsten voor de volledige duur van de werken artistiek en commercieel blijft functioneren. Om economische redenen kan de concertzaal Henry Le Boeuf tijdens de werken inderdaad niet gesloten worden. De flexibiliteit van de aannemer inzake de planning en de organisatie van de werken en de coördinatie met de opdrachtgever vormt derhalve een wezenlijk onderdeel van deze opdracht.


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-05-13
Plaatselijke tijd: 11:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2021-05-13
Plaatselijke tijd: 11:00

Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23 te 1000 Brussel


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Verplichte informatiesessie op donderdag 22 april 2021 om 10u00 en op donderdag 29 april 2021 om 15u30. De aanwezigheid van de inschrijvers op één van deze sessies is verplicht.

Verplichte reservatie: omwille van de COVID-19 veiligheidsmaatregelen worden de kandidaat-inschrijvers gevraagd hun aanwezigheid op één van beide plaatsbezoeken uiterlijk 2 dagen voor het bezoek te bevestigen. Hiertoe sturen de kandidaat-inschrijvers een bevestigingsmail naar het volgende adres: _hidden_@bozar.be. Zonder voorafgaande bevestiging kan een kandidaat-inschrijver niet worden toegelaten.


Beroepsinstantie
Paleis voor Schone Kunsten
Ravensteinstraat 23
Brussel
1000
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Paleis voor Schone Kunsten
Ravensteinstraat 23
Brussel
1000
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Paleis voor Schone Kunsten
Ravensteinstraat 23
Brussel
1000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-04-06