N. 406969 (2021-513327) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 21 april 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 406969 (2021-513327)
Referentienummer:MRMP-N/P-20NP003_1-F17_0
Publicatie datum:06/04/2021
Uiterste datum:10/05/2021
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht defensie
Procedure type:Procedure van gunning via onderhandelingen
Market type:Leveringen
Regio: Brussel
Onderwerp:
MRMP-N/P 20NP003_1
Beknopte beschrijving:
Verwerving van 02 (twee) nieuwe elektro-optische infrarood camera's, special tools, documentatie en wisselstukken, uitvoering van werken op vlak van installatie en integratie, dienstverlening op vlak van vorming, ten behoeve van de Coastal Patrol Vessels van de Belgische Marinecomponent.
Aanbestedende overheid:
MRMP-N/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Varend Materieel - Ondersectie Programma's, Eversestraat, 1 - PO BOX 29, 1140 Evere BE, de Terwangne Anaïs Marie
+32 24415431
Publicatie JOUE:Ja
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
12/04/2021 2021-513874 2021-513327 0_E2
06/04/2021 2021-513327 0

Extracten


BE001
Archief
SPF/FOD P-O
Wetstraat 51
1040
Wetstraat 51
Telefoon: +32 27408000
revise@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be
Referentie van de aankondiging: 2021-513327

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


MRMP-N/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Varend Materieel - Ondersectie Programma's
Eversestraat, 1 - PO BOX 29
Evere
1140
de Terwangne Anaïs Marie
Telefoon: +32 24415431
anais.deterwangne@mil.be
https://www.mil.be/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=406969
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=MRMP-N%2FP-20NP003_1-F17

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


MRMP-N/P 20NP003_1


Verwerving van 02 (twee) nieuwe elektro-optische infrarood camera's, special tools, documentatie en wisselstukken, uitvoering van werken op vlak van installatie en integratie, dienstverlening op vlak van vorming, ten behoeve van de Coastal Patrol Vessels van de Belgische Marinecomponent.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


kwaliteitssysteem ISO 9001 of gelijkwaardig, een officieel certificaat moet geleverd worden.


Een minimale totale omzet voor elk van de laatste drie boekjaren


2 miljoen euros


De inschrijvers dienen een lijst van minimum drie gelijkaardige leveringen (zie voorwerp van deze aankoop aanvraag) uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaren voor te leggen met de vermelding van het bedrag, datum en de publiek- of privaatrechtelijke instantie.

Deze leveringen dienen te worden bewezen door certificaten opgesteld of goedgekeurd door de publieke, private instantie of d.m.v. een verklaring op eer.


Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE


MRMP-N/P-20NP003_1-F17_0
10/05/2021
11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Raad van Staat
33 wetenschapsstraat
Brussel
1040
http://www.raadvst-consetat.be/?page=contact&lang=fr
Raad van Staat
33 wetenschapsstraat
Brussel
1040
http://www.raadvst-consetat.be/?page=contact&lang=fr
Raad van Staat
33 wetenschapsstraat
Brussel
1040
http://www.raadvst-consetat.be/?page=contact&lang=fr
06/04/2021