N. 409453 (2021-516906) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 22 juni 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 409453 (2021-516906)
Referentienummer:Torhout-PPP07R-1197/1005/2021/OW/-F02_0
Publicatie datum:30/04/2021
Uiterste datum:08/06/2021
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Leveringen
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
Aankoop vrachtwagen met containerhaaksysteem en laadkraan
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Stad Torhout, Aartrijkestraat 11B, 8820 Torhout BE, Mevrouw Evy Bouckaert
+32 50221139
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Stad Torhout
Nationaal identificatienummer: 0207 530 609
Aartrijkestraat 11B
Torhout
8820
Mevrouw Evy Bouckaert
Telefoon: +32 50221139
evy.bouckaert@torhout.be
Fax: +32 50220580
www.torhout.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1197/7R/2021
Stad Torhout
Aartrijkestraat 11B
Torhout
8820
Mevrouw Evy Bouckaert
Telefoon: +32 50221139
evy.bouckaert@torhout.be
www.torhout.be
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Aankoop vrachtwagen met containerhaaksysteem en laadkraan


2021/OW/020

zie II.2.4


technische dienst uitvoering, Oude Gentweg 43 te 8820 Torhout


De technische dienst wenst een nieuwe vrachtwagen aan te kopen, ter vervanging van de bestaande vrachtwagen. Deze moet voorzien zijn van een containerhaaksysteem en een autolaadkraan.

De oude vrachtwagen dient mee overgenomen te worden.

Momenteel worden volgende toestellen gebruikt bij de huidige vrachtwagen:

- zoutstrooier van het type EPOKE SW3000 waar bijkomend de elektrische aansluiting in cabine voorzien moet worden

- diverse open containers

De inschrijver geeft duidelijk op of de nieuwe vrachtwagen deze toestellen nog steeds kan tillen / meetrekken.


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Technische waarde
Weging: 40
Kwaliteitscriterium
Naam: Onderhoud en technische bijstand
Weging: 15
Kwaliteitscriterium
Naam: Waarborgtermijn
Weging: 8
Kwaliteitscriterium
Naam: Leveringstermijn
Weging: 7
Kostencriterium
Naam: Prijs
Weging: 25
Kostencriterium
Naam: Overname Scania
Weging: 5
Looptijd in dagen 100

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.

2. Een geldig ISO 9001 (versie 2008) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.


1. Er dienen reeds minstens 3 vergelijkbare leveringen gebeurd te zijn.

2. Het certificaat (of gelijkwaardig) moet meegestuurd worden met de offerte.


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-06-08
Plaatselijke tijd: 13:30
De inschrijving moet geldig blijven tot 2021-10-06
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2021-06-08
Plaatselijke tijd: 13:30

stadskantoor, Aartrijkestraat 11B te 8820 Torhout


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel (Etterbeek)
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-04-30