N. 409456 (2021-516907) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 22 juni 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 409456 (2021-516907)
Referentienummer:Torhout-PPP07R-1198/1006/2021/OW/-F02_0
Publicatie datum:30/04/2021
Uiterste datum:01/06/2021
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Huur, onderhoud en wegnemen van kerstverlichting gedurende eindejaarsperiodes 2021-2022 en 2022-2023 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Stad Torhout, Aartrijkestraat 11B, 8820 Torhout BE, Mevrouw Evy Bouckaert
+32 50221139
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
27/05/2021 2021-520661 2021-516907 0_E2
30/04/2021 2021-516907 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Stad Torhout
Nationaal identificatienummer: 0207 530 609
Aartrijkestraat 11B
Torhout
8820
Mevrouw Evy Bouckaert
Telefoon: +32 50221139
evy.bouckaert@torhout.be
Fax: +32 50220580
www.torhout.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1198/7R/2021
Stad Torhout
Aartrijkestraat 11B
Torhout
8820
Mevrouw Evy Bouckaert
Telefoon: +32 50221139
evy.bouckaert@torhout.be
www.torhout.be
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Huur, onderhoud en wegnemen van kerstverlichting gedurende eindejaarsperiodes 2021-2022 en 2022-2023 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


2021/OW/021

zie II.2.4


Stad Torhout


De opdracht omvat het plaatsen, onderhouden en wegnemen van verlichting tijdens de eindejaarsperiode 2021-2022 en 2022-2023). De opdracht omhelst het ontwikkelen van een concept dat gedurende de 2 eindejaarsperiodes zal aanwezig zijn in de straten van onze stad. De kerstverlichting dient in overeenstemming te zijn met onze huisstijl qua kleuren en stijl.

Plaats van dienstverlening:

Centrum Torhout

Rotondes bij toegangswegen

kerk Don Bosco

wijken


Gunningscriteria
Aanvang 2021-11-03
Einde 2022-01-28

Niet gespecifieerd


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. In toepassing van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver de jaarrekening niet bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.


1. niet van toepassing


1. Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener.


1. minstens 3 referenties met getuigschrift!

Vereiste erkenning: P2 (Elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, en elektrische buiteninstallaties), Klasse 2


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-06-01
Plaatselijke tijd: 14:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2021-09-29

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel (Etterbeek)
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-04-30