N. 409461 (2021-516889) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 22 juni 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 409461 (2021-516889)
Referentienummer:OCMW Diest-2021_04_KV_DAK-F02_0
Publicatie datum:30/04/2021
Uiterste datum:07/06/2021
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Renovatie dak HUIS 30
Beknopte beschrijving:
De werken omvatten de renovatie van het dak van het gebouw ‘Huis 30', gelegen te Hasseltsestraat 30, 3290 Diest. Omwille van het in gebruik blijven van het gebouw, dienen de werken gefaseerd uitgevoerd te worden. Er zijn 2 fases:- De eerste fase omvat het ‘laag dak' van de volledige achterbouw (dak boven verdieping +1).- De tweede fase omvat het ‘hoog dak' van het hoofdgebouw (dak boven verdieping +3 en liftkoker)
Aanbestedende overheid:
OCMW Diest, Hasseltsestraat 30, 3290 Diest BE
+32 13357733
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
31/05/2021 2021-520936 2021-516889 0_E3
04/05/2021 2021-517364 2021-516889 0_E2
30/04/2021 2021-516889 0
30/04/2021 2021-516889 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


OCMW Diest
Nationaal identificatienummer: 0212.246.886_25059
Hasseltsestraat 30
Diest
3290
Telefoon: +32 13357733
karen.verhaeghe@diest.be
http://www.diest.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=409461
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=409461
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=OCMW+Diest-2021_04_KV_DAK-F02
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=36090

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Renovatie dak HUIS 30


OCMW Diest-2021_04_KV_DAK-F02_0

De werken omvatten de renovatie van het dak van het gebouw ‘Huis 30', gelegen te Hasseltsestraat 30, 3290 Diest. Omwille van het in gebruik blijven van het gebouw, dienen de werken gefaseerd uitgevoerd te worden. Er zijn 2 fases:

- De eerste fase omvat het ‘laag dak' van de volledige achterbouw (dak boven verdieping +1).

- De tweede fase omvat het ‘hoog dak' van het hoofdgebouw (dak boven verdieping +3 en liftkoker)


Hasseltsestraat 30 te Diest


De werken omvatten de renovatie van het dak van het gebouw ‘Huis 30', gelegen te Hasseltsestraat 30, 3290 Diest. Omwille van het in gebruik blijven van het gebouw, dienen de werken gefaseerd uitgevoerd te worden.

Er zijn 2 fases:

- De eerste fase omvat het ‘laag dak' van de volledige achterbouw (dak boven verdieping +1).

- De tweede fase omvat het ‘hoog dak' van het hoofdgebouw (dak boven verdieping +3 en liftkoker).


Gunningscriteria
Aanvang 2021-09-12

zie administratief en technisch bestek


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


zie administratief bestek


zie administratief bestek


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-06-07
Plaatselijke tijd: 09:30
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2021-06-07
Plaatselijke tijd: 09:30

online


zie bestek


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


zie administratief en technisch bestek


Beroepsinstantie
Rechtbank eerste aanleg
Leuven
3000
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Rechtbank eerste aanleg
Leuven
3000
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank eerste aanleg
Leuven
3000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-04-30