N. 409467 (2021-516895) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 22 juni 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 409467 (2021-516895)
Referentienummer:SGR Midden-Brabant-KIW2021_DBUK_Klas-F02_0
Publicatie datum:30/04/2021
Uiterste datum:28/05/2021
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: -
Onderwerp:
Bouwen van 2 kleuterklassen en een leraarlokaal - Basisschool SPECTRUM te Buken
Beknopte beschrijving:
Bouwen van 2 vrijstaande kleuterklassen en een leraarlokaal op de bestaande site van de GO! basisschool SPECTRUM te Buken, volgens plannen en bestek
Aanbestedende overheid:
Scholengroep SCOOP, de Bavaylei 134, de Bavaylei 134 Vilvoorde BE, david peirsman
+32 478383906
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
19/05/2021 2021-519512 2021-516895 0_E2
30/04/2021 2021-516895 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Scholengroep SCOOP
Nationaal identificatienummer: 0267.378.421_273
de Bavaylei 134
Vilvoorde
de Bavaylei 134
david peirsman
Telefoon: +32 478383906
david.peirsman@scoop.be
www.scoop.be
www.scoop.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=409467
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=SGR+Midden-Brabant-KIW2021_DBUK_Klas-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Bouwen van 2 kleuterklassen en een leraarlokaal - Basisschool SPECTRUM te Buken


SGR Midden-Brabant-KIW2021_DBUK_Klas-F02_0

Bouwen van 2 vrijstaande kleuterklassen en een leraarlokaal op de bestaande site van de GO! basisschool SPECTRUM te Buken, volgens plannen en bestek


Buken (Kampenhout)


Bouwen van 2 klassen en een kleine leraarskamer met een modulair bouwsysteem als losstaand gebouw op de bestaande schoolsite van een GO! lagere school in Buken (Kampenhout)


Gunningscriteria
Prijs
Aanvang 2021-05-28
Einde 2021-12-30

zie beschrijving in bestek


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: D


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-05-28
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Brussel
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Brussel
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Brussel
Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-04-30