N. 409472 (2021-516917) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 22 juni 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 409472 (2021-516917)
Referentienummer:Maritieme Toegang-MT/02436-F03_0
Publicatie datum:30/04/2021
Uiterste datum:
Attributie datum:
 
Type:Gunning
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Diensten
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Inhuur van externe ondersteuning tijdens de uitvoering van de nieuwe Royerssluis
Beknopte beschrijving:
zie bestek
Aanbestedende overheid:
Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang, Thonetlaan 102, bus 2, 2050 Antwerpen BE, ir Sofie Nullens
+32 32220825
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17200
Thonetlaan 102, bus 2
Antwerpen
2050
ir Sofie Nullens
Telefoon: +32 32220825
sofie.nullens@mow.vlaanderen.be
Fax: +32 32312062
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=****
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=409472

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Inhuur van externe ondersteuning tijdens de uitvoering van de nieuwe Royerssluis


Maritieme Toegang-MT/02436-F03_1

zie bestek


zie bestek


Gunningscriteria
Kostencriterium Naam: 1
Weging: 1

AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
eNotification
Originele datum van verzending: 2021-04-28

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
info@raadvanstate.be
http://www.raadvanstate.be
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang
Thonetlaan 102 bus 2
Antwerpen
2050
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang
Thonetlaan 102 bus 2
Antwerpen
2050
Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-04-30