N. 413663 (2021-522738) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

zondag 2 oktober 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 413663 (2021-522738)
Referentienummer:Tuinwijk cvba-PPP0MP-733/1007/2021/0106-F02_0
Publicatie datum:09/06/2021
Uiterste datum:16/08/2021
Gunningsdatum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
renovatie keukens en elektriciteit - fase 1 (Kopkapel)
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Tuinwijk cvba, Meersstraat 8, 9160 Lokeren BE, De heer Bert Vlaeminck
+32 93482738
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
03/08/2021 2021-530308 2021-522738 0_E1
09/06/2021 2021-522738 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Tuinwijk cvba
Meersstraat 8
Lokeren
9160
De heer Bert Vlaeminck
Telefoon: +32 93482738
bert.vlaeminck@tuinwijk.be
Fax: +32 93490296
www.tuinwijk.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/733/MP/2021
https://eten.publicprocurement.be
Sociale huisvestingsmaatschappij

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


renovatie keukens en elektriciteit - fase 1 (Kopkapel)


2021/0106/01

zie II.2.4


wijk Kopkapel te 9160 Lokeren


renovatie keukens en elektriciteit - fase 1 (Kopkapel)


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 220

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


Vereiste erkenning: D5 (Timmerwerk, houten spanten en trappen), Klasse 5


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-08-16
Plaatselijke tijd: 16:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2022-02-12
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2021-08-16
Plaatselijke tijd: 16:00

niet van toepassing - offertes dienen elektronisch te worden ingediend


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN AFDELING DENDERMONDE
GERECHTSGEBOUW, JUSTITIEPLEIN, 1
Dendermonde
9200
Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-06-09