N. 413675 (2021-522767) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 16 augustus 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 413675 (2021-522767)
Referentienummer:Enabel-GIN1701411-10039-F02_0
Publicatie datum:09/06/2021
Uiterste datum:05/07/2021
Gunningsdatum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Leveringen
Regio: Brussel
Onderwerp:
Markt voor leveringen van biodegradabele plastieken films voor de teelt van ananas
Beknopte beschrijving:
Markt voor leveringen van biodegradabele plastieken films voor de teelt van ananas
Aanbestedende overheid:
Enabel, Hoogstraat 147, 1000 Brussel BE
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Enabel
Nationaal identificatienummer: 0264.814.354_20100
Hoogstraat 147
Brussel
1000
geert.kindt@enabel.be
http://www.enabel.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=413675
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=413675
ontwikkelingssamenwerking

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Markt voor leveringen van biodegradabele plastieken films voor de teelt van ananas


Enabel-GIN1701411-10039-F02_0

Markt voor leveringen van biodegradabele plastieken films voor de teelt van ananas


Kindia


Markt voor leveringen van biodegradabele plastieken films voor de teelt van ananas


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 120

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-07-05
Plaatselijke tijd: 16:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33
Brussel
1040
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33
Brussel
1040
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-06-09