N. 413661 (2021-522743) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 28 september 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 413661 (2021-522743)
Referentienummer:RDGB - DEM-2021-221989-10E-F50_0
Publicatie datum:09/06/2021
Uiterste datum:30/06/2021
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Brussel
Onderwerp:
Brussel – FOD Binnenlandse Zaken - Crisiscentrum - Werken voor het vervangen van een plateautraplift voor rolstoelgebruikers
Beknopte beschrijving:
Brussel – FOD Binnenlandse Zaken - Crisiscentrum - Werken voor het vervangen van een plateautraplift voor rolstoelgebruikers
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Directie Elektromechanical, Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2, 1060 Brussel BE, Marc ROMMENS
+32 470669106
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Directie Elektromechanical
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_513550
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Brussel
1060
Marc ROMMENS
Telefoon: +32 470669106
Marc.Rommens@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=413661
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=413661
Regie der Gebouwen - CTI Elektromechanica
De offertes moeten worden verzonden per mail naar het adres _hidden_@buildingsagency.be
Brussel
freemarket.BRU@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=405097

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Brussel - FOD Binnenlandse Zaken - Crisiscentrum - Werken voor het vervangen van een plateautraplift voor rolstoelgebruikers


Brussel - FOD Binnenlandse Zaken - Crisiscentrum - Werken voor het vervangen van een plateautraplift voor rolstoelgebruikers


AFDELING: PROCEDURE


RDGB - DEM-2021-221989-10E-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-06-30
Plaatselijke tijd: 23:59

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Het bestek en al zijn bijlagen zoals meetstaat en plannen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken.

U kan het ingevulde en ondertekende bestelformulier bij voorkeur per mail overmaken op het adres: _hidden_@buildingsagency.be. Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u per mail een beveiligde link waarmee u de opdrachtdocumenten kan downloaden.


Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-06-09