N. 418064 (2021-528764) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 28 september 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 418064 (2021-528764)
Referentienummer:ST (ARP)-21-2099-F03_0
Publicatie datum:19/07/2021
Uiterste datum:
Attributie datum:
 
Type:Gunning
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN MET ALS VOORWERP DE NASCHOLING VAN HET PERSONEEL VOOR DE VERLENGING VAN HET BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID
Beknopte beschrijving:
De opdracht heeft als voorwerp de nascholing van het personeel voor de verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid. Het betreft een nascholing in 5 modules in het NL en FR:• Punt 1.3 van de Bijlage N1 van het Koninklijk Besluit van 04 mei 2007 – CODE 95 “Optimalisering van het brandstofverbruik”;• Punt 2.1 van de Bijlage N1 van het Koninklijk Besluit van 04 mei 2007 – CODE 95 “Kennis van het sociale klimaat en de reglementering van het wegvervoer”;• Punt 3.1 van de Bijlage N1 van het Koninklijk Besluit van 04 mei 2007 – CODE 95 “Bedacht zijn op de gevaren van het verkeer en op arbeidsongevallen”;• Punt 3.3 van de Bijlage N1 van het Koninklijk Besluit van 04 mei 2007 – CODE 95 “Fysieke risico's kunnen voorkomen”;• Punt 3.5 van de Bijlage N1 van het Koninklijk Besluit van 04 mei 2007 – CODE 95 “Noodsituaties kunnen beoordelen”.De opdracht heeft een looptijd van twee jaar, te rekenen vanaf de datum van de gunning. De opdracht wordt tweemaal voor een jaar verlengd, behoudens opzegging door één van de partijen via aangetekend schrijven neergelegd bij de post ten minste 6 maanden voor het einde van de looptijd van 2 of 3 jaar.De dienst wordt doorlopend verleend. Deze opdracht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor het Agentschap om een beroep te doen op een andere leverancier voor punctuele opdrachten, zonder exclusiviteit voor de opdrachtnemer van deze opdracht.
Aanbestedende overheid:
GAN - Technische Dienst, de Broquevillelaan 12 , 1150 Brussel BE
+32 485630732
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


GAN - Technische Dienst
Nationaal identificatienummer: 0241.347.282_22656
de Broquevillelaan 12
Brussel
1150
Telefoon: +32 485630732
PurchasingLogistics_E-Notif@arp-gan.be
www.arp-gan.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=418064

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN MET ALS VOORWERP DE NASCHOLING VAN HET PERSONEEL VOOR DE VERLENGING VAN HET BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID


ST (ARP)-21-2099-F03_0

De opdracht heeft als voorwerp de nascholing van het personeel voor de verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid. Het betreft een nascholing in 5 modules in het NL en FR:

• Punt 1.3 van de Bijlage N1 van het Koninklijk Besluit van 04 mei 2007 - CODE 95 “Optimalisering van het brandstofverbruik”;

• Punt 2.1 van de Bijlage N1 van het Koninklijk Besluit van 04 mei 2007 - CODE 95 “Kennis van het sociale klimaat en de reglementering van het wegvervoer”;

• Punt 3.1 van de Bijlage N1 van het Koninklijk Besluit van 04 mei 2007 - CODE 95 “Bedacht zijn op de gevaren van het verkeer en op arbeidsongevallen”;

• Punt 3.3 van de Bijlage N1 van het Koninklijk Besluit van 04 mei 2007 - CODE 95 “Fysieke risico's kunnen voorkomen”;

• Punt 3.5 van de Bijlage N1 van het Koninklijk Besluit van 04 mei 2007 - CODE 95 “Noodsituaties kunnen beoordelen”.

De opdracht heeft een looptijd van twee jaar, te rekenen vanaf de datum van de gunning. De opdracht wordt tweemaal voor een jaar verlengd, behoudens opzegging door één van de partijen via aangetekend schrijven neergelegd bij de post ten minste 6 maanden voor het einde van de looptijd van 2 of 3 jaar.

De dienst wordt doorlopend verleend.

Deze opdracht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor het Agentschap om een beroep te doen op een andere leverancier voor punctuele opdrachten, zonder exclusiviteit voor de opdrachtnemer van deze opdracht.


Le marché a pour objet la formation d'agents pour le renouvellement du Certificat d'Aptitude Professionnel (CAP). Il s'agit de formation en 5 modules en FR et NL :

• Point 1.3 de l'Annexe N1 de l'Arrêté Royal du 04 mai 2007 - CODE 95 « Optimisation de la consommation de carburant » ;

• Point 2.1 de l'Annexe N1 de l'Arrêté Royal du 04 mai 2007- CODE 95 « Connaissance de l'environnement social du transport routier et sa réglementation » ;

• Point 3.1 de l'Annexe N1 de l'Arrêté Royal du 04 mai 2007- CODE 95 « Sensibilisation aux risques de la route et aux accidents du travail » ;

• Point 3.3 de l'Annexe N1 de l'Arrêté Royal du 04 mai 2007- CODE 95 « Prévention des risques physiques » ;

• Point 3.5 de l'Annexe N1 de l'Arrêté Royal du 04 mai 2007 - CODE 95 « Evaluation des situations d'Urgence ».

Le marché aura une durée de 2 ans à dater de la notification de son attribution. Le marché sera reconduit à deux reprises pour une période d'un an, sauf dénonciation par l'une des parties notifiée par lettre recommandée déposée à la poste au moins six mois avant la fin de la durée de 2 ou 3 ans.

Le service sera assuré de façon continue.

Le présent marché ne porte pas préjudice à la possibilité pour l'Agence de faire appel à un autre prestataire de services pour des missions ponctuelles, sans exclusivité pour l'adjudicataire du présent marché.


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium Naam: Pedagogische criteria
Weging: 50
Kwaliteitscriterium Naam: Logistieke criteria
Weging: 40
Kostencriterium Naam: Economische criteria
Weging: 60

AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Opdracht nr.: 21/2099
Perceel nr.: 1

OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN MET ALS VOORWERP DE NASCHOLING VAN HET PERSONEEL VOOR DE VERLENGING VAN HET BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID


De opdracht/het perceel wordt niet gegund
eNotification
Originele datum van verzending: 2021-07-16

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-07-19