N. 418073 (2021-528778) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 28 september 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 418073 (2021-528778)
Referentienummer:FOD MV-DVI-DGLV-2021-06-F02_0
Publicatie datum:19/07/2021
Uiterste datum:26/08/2021
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
OPENBARE PROCEDURE VOOR BIJSTAND AAN HET DIRECTORAAT-GENERAAL LUCHTVAART VOOR HET ONTWIKKELEN EN HET IMPLEMENTEREN VAN HET NATIONAAL EN INTERNATIONAAL REGLEMENTAIR KADER OP HET GEBIED VAN DE MILIEU-IMPACT VAN DE LUCHTVAART VOOR REKENING VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER
Beknopte beschrijving:
De onderhavige opdracht betreft een milieu expert die een gespecialiseerde bijstand moet geven aan het Directoraat-Generaal Luchtvaart en meer precies voor de dienst Luchtruim met betrekking tot het uitvoeren van zijn missies
Aanbestedende overheid:
FOD Mobiliteit en Vervoer, Vooruitgangstraat 56, 1000 Brussel BE, José Mendes Cardoso
+32 22774349
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FOD Mobiliteit en Vervoer
Nationaal identificatienummer: 0308.357.852_67
Vooruitgangstraat 56
Brussel
1000
José Mendes Cardoso
Telefoon: +32 22774349
jose.mendescardoso@mobilit.fgov.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=418073
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=418073
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=418073
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=FOD+MV-DVI-DGLV-2021-06-F02
Mobiliteit

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


OPENBARE PROCEDURE VOOR BIJSTAND AAN HET DIRECTORAAT-GENERAAL LUCHTVAART VOOR HET ONTWIKKELEN EN HET IMPLEMENTEREN VAN HET NATIONAAL EN INTERNATIONAAL REGLEMENTAIR KADER OP HET GEBIED VAN DE MILIEU-IMPACT VAN DE LUCHTVAART VOOR REKENING VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


FOD MV-DVI-DGLV-2021-06-F02_0

De onderhavige opdracht betreft een milieu expert die een gespecialiseerde bijstand moet geven aan het Directoraat-Generaal Luchtvaart en meer precies voor de dienst Luchtruim met betrekking tot het uitvoeren van zijn missies


De onderhavige opdracht betreft een milieu expert die een gespecialiseerde bijstand moet geven aan het Directoraat-Generaal Luchtvaart en meer precies voor de dienst Luchtruim met betrekking tot het uitvoeren van zijn missies


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 36

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-08-26
Plaatselijke tijd: 00:00
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2021-08-26
Plaatselijke tijd: 00:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Brussel
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Brussel
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Brussel
Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-07-19