N. 418088 (2021-528802) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 28 september 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 418088 (2021-528802)
Referentienummer:GOP-OMG_GOP_2021_045-F02_0
Publicatie datum:19/07/2021
Uiterste datum:16/09/2021
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
ONDERZOEK NAAR SLIMME VERDICHTINGSVOORWAARDEN VIA SCENARIODOORREKENINGEN EN DOORWERKING IN MILIEUEFFECTBEOORDELING
Beknopte beschrijving:
zie deel III van het bestek
Aanbestedende overheid:
Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten, Koning Albert II laan 20 bus 8, 1000 Brussel BE, Ine Dhondt
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
30/08/2021 2021-533383 2021-528802 0_E2
19/07/2021 2021-528802 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_549730
Koning Albert II laan 20 bus 8
Brussel
1000
Ine Dhondt
ine.dhondt@vlaanderen.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=418088
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=418088
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=418088
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=GOP-OMG_GOP_2021_045-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


ONDERZOEK NAAR SLIMME VERDICHTINGSVOORWAARDEN VIA SCENARIODOORREKENINGEN EN DOORWERKING IN MILIEUEFFECTBEOORDELING


GOP-OMG_GOP_2021_045-F02_0

zie deel III van het bestek


zie bestek


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 14

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-09-16
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-07-19