N. 418099 (2021-528827) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 28 september 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 418099 (2021-528827)
Referentienummer:AIKO-A756-F02_0
Publicatie datum:19/07/2021
Uiterste datum:14/09/2021
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
renovatie Capellehof
Beknopte beschrijving:
ruwbouw en afwerking voor de restauratie van de geklasseerde hoeve Capellehof
Aanbestedende overheid:
Gemeentebestuur Ledegem, Rollegemstraat 132, 8880 Ledegem BE, Tim Lucker
+32 56894860
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
13/09/2021 2021-535179 2021-528827 1_E1
13/09/2021 2021-535343 2021-528827 0_E3
09/09/2021 2021-534946 2021-528827 0_E2
09/09/2021 2021-534946 2021-528827 0_E2
19/07/2021 2021-528827 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeentebestuur Ledegem
Nationaal identificatienummer: 0438.885.408_526561
Rollegemstraat 132
Ledegem
8880
Tim Lucker
Telefoon: +32 56894860
Tim.Lucker@ledegem.be
www.ledegem.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=418099
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=418099
AIKO architecten en ingenieurs cvba
Stationsplein 6
Maldegem
9990
Frederik Tack
Telefoon: +32 50408860
ft@aiko.be
Fax: +32 50408865
www.aiko.be
http://aiko.be
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AIKO-A756-F02
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=37969

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


renovatie Capellehof


AIKO-A756-F02_0

ruwbouw en afwerking voor de restauratie van de geklasseerde hoeve Capellehof


Geraamde totale waarde: 902183.37

Ledegem


ruwbouw en afwerking van de restauratie van de geklasseerde hoeve Capellehof


Gunningscriteria
Waarde zonder btw 902183.37
Looptijd in dagen 250

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


D1 of D24 klasse 5


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-09-14
Plaatselijke tijd: 11:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2021-09-14
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-07-19