N. 422648 (2021-535325) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 27 januari 2022
null
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 422648 (2021-535325)
Referentienummer:Lede-2021/20Bis-F03_0
Publicatie datum:13/09/2021
Uiterste datum:
Attributie datum:
 
Type:Gunning
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Leveringen
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
RAAMOVEREENKOMST VOOR DE LEVERING VAN BETONPRODUCTEN
Beknopte beschrijving:
De technische dienst van gemeente Lede staat in voor het onderhoud en herstel van de gemeentelijke wegen. Hiervoor is het wenselijk en noodzakelijk dat er op eenvoudige en vlotte wijze de benodigde materialen kunnen voorzien worden:- betonstraatstenen - boordstenen - kantstroken - greppels - beton- ...De opdracht kan 3 keer verlengd worden
Aanbestedende overheid:
Lede, Markt 1, 9340 Lede BE
+32 53606830
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Lede
Nationaal identificatienummer: 0207.440.438_21165
Markt 1
Lede
9340
Telefoon: +32 53606830
leen.hendrickx@lede.be
http://lede.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=422648

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


RAAMOVEREENKOMST VOOR DE LEVERING VAN BETONPRODUCTEN


Lede-2021/20Bis-F03_0

De technische dienst van gemeente Lede staat in voor het onderhoud en herstel van de gemeentelijke wegen. Hiervoor is het wenselijk en noodzakelijk dat er op eenvoudige en vlotte wijze de benodigde materialen kunnen voorzien worden:

- betonstraatstenen

- boordstenen

- kantstroken

- greppels

- beton

- ...

De opdracht kan 3 keer verlengd worden


Totale waarde van de opdracht/het perceel: 163745.88

Lede


De technische dienst van gemeente Lede staat in voor het onderhoud en herstel van de gemeentelijke wegen. Hiervoor is het wenselijk en noodzakelijk dat er op eenvoudige en vlotte wijze de benodigde materialen kunnen voorzien worden


Gunningscriteria
Prijs

AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Opdracht nr.: Lede-2021/20Bis-F02_0

RAAMOVEREENKOMST VOOR DE LEVERING VAN BETONPRODUCTEN


Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-08-24
Aantal inschrijvingen: 1
Naam en adres van de contractant:
BLEIJKO ROESELARE
Beurtkaai 4
Roeselare
8800
Telefoon: +32 51272350
j.lauret@bleijko.com
Geraamde totale waarde: 204000.00
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 163745.88

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Telefoon: +32 22349611
www.raadvanstate.be
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Telefoon: +32 22349611
www.raadvanstate.be
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Telefoon: +32 22349611
www.raadvanstate.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-09-13