N. 422649 (2021-535326) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 16 augustus 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 422649 (2021-535326)
Referentienummer:Aalst-PPP091-4446/1063/21/KERK--F02_0
Publicatie datum:13/09/2021
Uiterste datum:15/10/2021
Gunningsdatum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Restauratie Kerk Sint-Jozef. Fase 1: Voorgevel en toren.
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Kerkfabriek Sint-Jozef, Dendermondsesteenweg 20, 9300 Aalst BE
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Kerkfabriek Sint-Jozef
Dendermondsesteenweg 20
Aalst
9300
info@sintjozef125.be
http://www.sintjozef125.be/
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/4446/91/2021
Forum e-notification
nvt
nvt
nvt
e.proc@publicprocurement.be
https://enot.publicprocurement.be
https://eten.publicprocurement.be
Kerkfabriek

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Restauratie Kerk Sint-Jozef. Fase 1: Voorgevel en toren.


21/KERK-01

zie II.2.4


Sint Jozefskerk, Esplanadeplein 1 te 9300 Aalst


Restauratie Kerk Sint-Jozef. Fase 1: Voorgevel en toren.


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 300

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 67 - 69 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen.

Overeenkomstig artikel 67 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten wordt in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat of inschrijver die bij rechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan en waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor :

1. deelneming aan een criminele organisatie,

2. omkoping

3. fraude

4. terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten, dan wel uitlokking van, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf of strafbaar feit,

5. witwassen van geld en financiering van terrorisme,

6. kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel,

7. het tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

Overeenkomstig artikel 68 sluit de aanbestedende overheid een kandidaat of inschrijver uit die niet blijkt te voldoen aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen enerzijds of sociale zekerheidsbijdragen anderzijds.

Overeenkomstig artikel 69 van de wet kan in elk stadium van de gunningsprocedure worden uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat of inschrijver die:

1. indien de aanbestedende overheid met elk passend middel aantoont dat de kandidaat of inschrijver de in artikel 7 genoemde toepasselijke verplichtingen op het vlak van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht, heeft geschonden;

2. wanneer de kandidaat of inschrijver in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt, een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor hem een procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is, of hij in een vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen;

3. wanneer de aanbestedende overheid kan aantonen, met elk passend middel, dat de kandidaat of inschrijver in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, waardoor zijn integriteit in twijfel kan worden getrokken;

4. wanneer de aanbestedende overheid over voldoende plausibele aanwijzingen beschikt om te besluiten dat de kandidaat of inschrijver handelingen zou hebben gesteld, overeenkomsten zou hebben gesloten of afspraken zou hebben gemaakt, die gericht zijn op vervalsing van de mededinging in de zin van artikel 5, lid 2;

5. wanneer een belangenconflict in de zin van artikel 6 niet effectief kan worden verholpen met andere minder ingrijpende maatregelen;

6. wanneer zich wegens de eerdere betrokkenheid van de kandidaat of inschrijver bij de voorbereiding van de plaatsingsprocedure een vervalsing van de mededinging als bedoeld in artikel 52 heeft voorgedaan die niet met minder ingrijpende maatregelen kan worden verholpen;

7. wanneer de kandidaat of inschrijver blijk heeft gegeven van aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen bij de uitvoering van een wezenlijk voorschrift tijdens een eerdere overheidsopdracht, een eerdere opdracht met een aanbesteder of een eerdere concessieovereenkomst en dit geleid heeft tot het nemen van ambtshalve maatregelen, schadevergoedingen of andere vergelijkbare sancties;

8. wanneer de kandidaat of inschrijver zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de informatie die nodig is voor de controle op het ontbreken van uitsluitingsgronden of de naleving van de selectiecriteria, of hij informatie heeft achtergehouden, of niet in staat was de ondersteunende documenten die vereist zijn krachtens artikel 73 of artikel 74 over te leggen; of

9. wanneer de kandidaat of insc...(zie opdrachtdocumenten)


1. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.


1. De inschrijver dient minimum drie gelijkaardige door hem uitgevoerde referenties op te geven met de focus op restauratie gevels en daken kerkgebouwen

Vereiste erkenning: D24 (Restauratie van monumenten), Klasse 5


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-10-15
Plaatselijke tijd: 10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2022-06-12
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2021-10-15
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: We verwijzen naar de handleiding e-Notification voor ondernemers. Deze handleiding kunt u terugvinden op http://www.publicprocurement.be, onder de rubriek algemeen, e-procurement, FAQ.

Wij raden u dan ook ten stelligste aan om u te registreren, op die manier wordt u automatisch op de hoogte gebracht bij eventuele addenda, rectificatieberichten, aanvullende info, enz...

Plaatsbezoek vereist:

21/09/2021 om 10.00

dinsdag 21 september om 10.00h of maandag 27 september om 10.00h.

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-09-13