N. 422650 (2021-535355) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 16 augustus 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 422650 (2021-535355)
Referentienummer:Gemeente Jabbeke-PPP138-44/1014/I/FRO/2021-F02_0
Publicatie datum:13/09/2021
Uiterste datum:14/10/2021
Gunningsdatum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
Heraanleg Oude begraafplaats Centrum Jabbeke Dorpsstraat
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Gemeente Jabbeke, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke BE, De heer Gabriël Acke
+32 50810124
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Jabbeke
Nationaal identificatienummer: 0207.528.629
Dorpsstraat 3
Jabbeke
8490
De heer Gabriël Acke
Telefoon: +32 50810124
Gabriel.acke@jabbeke.be
Fax: +32 50810117
www.jabbeke.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/44/138/2021
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Heraanleg Oude begraafplaats Centrum Jabbeke Dorpsstraat


I/FRO/2021/538017

zie II.2.4


Kerkhof Centrum Jabbeke Dorpsstraat


Heraanleg Oude begraafplaats Centrum Jabbeke Dorpsstraat


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 35

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.


1. Het gepaste bewijs


1. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.


1. 2 referenties.

Vereiste erkenning: G3 (Beplantingen), Klasse 1

G5 (Afbraakwerken), Klasse 1


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-10-14
Plaatselijke tijd: 11:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2022-01-12
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2021-10-14
Plaatselijke tijd: 11:00

gemeentehuis, collegezaal.


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel (Etterbeek)
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-09-13