N. 422656 (2021-535356) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 27 januari 2022
null
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 422656 (2021-535356)
Referentienummer:Uccle-PPP0C4-1852/1026/2021-051-F02_0
Publicatie datum:13/09/2021
Uiterste datum:04/10/2021
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Leveringen
Regio: Brussel
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Aankoop elektrische bestelwagens - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.1.1
Aanbestedende overheid:
Gemeente Ukkel, Jean Vander Elstplein, 29, 1180 Ukkel BE, Mevrouw Nathalie De Backer
+32 23486555
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Ukkel
Jean Vander Elstplein, 29
Ukkel
1180
Mevrouw Nathalie De Backer
Telefoon: +32 23486555
ndebacker@uccle.brussels
www.uccle.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1852/C4/2021
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Aankoop elektrische bestelwagens - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


2021-051

zie II.1.1


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

Bestelwagen 3 plaatsen, plateau, kiepbak


Perceel nr.: 1

Gemeentegarage, Auguste Danse, 25 te 1180 Ukkel


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteit van de structuur en van de inrichting van de voorgestelde laadruimte
Weging: 15
Kwaliteitscriterium
Naam: De massa van het voertuig
Weging: 11
Kwaliteitscriterium
Naam: Milieucriteria: energieverbruik (kWh/100 km)
Weging: 9
Kwaliteitscriterium
Naam: Energieterugwinningssysteem bij het remmen
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Voorgestelde garanties
Weging: 5
Kostencriterium
Naam: Prijs
Weging: 50
Looptijd in maanden 6

Toegestane opties (Overname van een vrachtwagen met laadbak Renault Master - diesel - Euro V - ingeschreven op 20/06/2012 - kilometerteller op 07/07/2021: 79.542 km (referentienummer gemeente: 325)

Het voertuig kan bekeken worden na voorafgaande afspraak met de heer Alain DE BUIJL of de heer Philippe FONCECA - tel.: 02/348.65.40)


Twee bestelwagens 2 plaatsen, lang plateau, driezijdige kiepbak


Perceel nr.: 2

Gemeentegarage, Auguste Danse, 25 te 1180 Ukkel


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteit van de structuur en van de inrichting van de voorgestelde laadruimte
Weging: 15
Kwaliteitscriterium
Naam: De massa van het voertuig
Weging: 11
Kwaliteitscriterium
Naam: Milieucriteria: energieverbruik (kWh/100 km)
Weging: 9
Kwaliteitscriterium
Naam: Energieterugwinningssysteem bij het remmen
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Voorgestelde garanties
Weging: 5
Kostencriterium
Naam: Prijs
Weging: 50
Looptijd in maanden 6

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

* De volgende documenten zijn beschikbaar via elektronische weg en de aanbesteder vraagt zelf deze inlichtingen:

- Het attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ;

- Het attest van BTW-plichtigheid (FOD Financiën);

- De juridische situatie (niet-faillissement of soortgelijke situatie) bij de KBO;

De andere documenten zullen aan de vermoedelijke opdrachtnemer gevraagd worden.


1. Enkel voor perceel 1: Een lijst van de voornaamste leveringen van voertuigen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke bestemmeling.

2. Enkel voor perceel 2: Een lijst van de voornaamste leveringen van voertuigen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke bestemmeling.


1. De contactgegevens van de aankopende firma's worden bezorgd voor minstens 3 opdrachten van deze lijst, voor een totaalbedrag (alle opdrachten samen) van minstens EUR 160.000.

2. De contactgegevens van de aankopende firma's worden bezorgd voor minstens 3 opdrachten van deze lijst, voor een totaalbedrag (alle opdrachten samen) van minstens EUR 160.000.


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-10-04
Plaatselijke tijd: 14:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2022-02-01

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Plaatsbezoek vereist:

Om het budget voor het type, de installatie en de indienststelling van de laadpalen zo nauwkeurig mogelijk te bepalen, is er een plaatsbezoek vereist.

Het is noodzakelijk om vooraf een afspraak te maken.

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Wetenschapstraat, 33
Brussel (Etterbeek)
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-09-13