N. 422703 (2021-535334) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 27 januari 2022
null
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 422703 (2021-535334)
Referentienummer:Interza-KGA 2021-F02_0
Publicatie datum:13/09/2021
Uiterste datum:27/10/2021
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Diensten
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Ophalen en verwerken KGA recyclageparken Interza
Beknopte beschrijving:
Ophalen en verwerken KGA recyclageparken Interza
Aanbestedende overheid:
Intercommunale voor afvalbeheer Interza, Hoogstraat 185, 1930 Zaventem BE, Jan Buysse
+32 27210731
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Intercommunale voor afvalbeheer Interza
Nationaal identificatienummer: 0219.324.522_536406
Hoogstraat 185
Zaventem
1930
Jan Buysse
Telefoon: +32 27210731
jan.buysse@interza.be
www.interza.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=422703
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=422703
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Interza-KGA+2021-F02
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=39002

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Ophalen en verwerken KGA recyclageparken Interza


Interza-KGA 2021-F02_0

Ophalen en verwerken KGA recyclageparken Interza


Geraamde totale waarde: 160000.00
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

Ophalen en verwerken overig KGA


Perceel nr.: 2

Zaventem


Ophalen en verwerken overig KGA


Gunningscriteria
Waarde zonder btw 160000.00
Aanvang 2022-01-10

2 jaar


Perceel nr.: 100

Zaventem


Ophalen en verwerken overig KGA


Gunningscriteria
Waarde zonder btw 160000.00
Aanvang 2022-01-10

2 jaar


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


zie bestek


zie bestek


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-10-27
Plaatselijke tijd: 10:00
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2021-10-27
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-09-13