N. 425813 (2021-539982) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

zondag 2 oktober 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 425813 (2021-539982)
Referentienummer:DenVol-2021-016 Bakgoten Dendermonde-F02_0
Publicatie datum:12/10/2021
Uiterste datum:08/11/2021
Gunningsdatum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
2021-016: Vernieuwen Bakgoten Centrum
Beknopte beschrijving:
2021-016: De bakgoten in het Gildenhof te Dendermonde moeten vernieuwd worden
Aanbestedende overheid:
De Volkswoningen CVBA, Pijnderslaan 2, 9200 Dendermonde BE
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


De Volkswoningen CVBA
Nationaal identificatienummer: 0400.189.732_537730
Pijnderslaan 2
Dendermonde
9200
overheidsopdrachten@devolkswoningen.be
www.devolkswoningen.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=425813
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=425813
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=DenVol-2021-016+Bakgoten+Dendermonde-F02
Sociale Huisvesting

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


2021-016: Vernieuwen Bakgoten Centrum


DenVol-2021-016 Bakgoten Dendermonde-F02_0

2021-016: De bakgoten in het Gildenhof te Dendermonde moeten vernieuwd worden


Geraamde totale waarde: 106777.00

Gildenhof te Dendermonde


Herstellen en vernieuwen bakgoten


Gunningscriteria
Looptijd in dagen 100
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

de uitvoeringstermijn is een gunningscriterium


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


zie bestek


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-11-08
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Ondernemingsrechtbank Gent - afdeling Dendermonde
Noordlaan 31/1
Dendermonde
9200
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Ondernemingsrechtbank Gent - afdeling Dendermonde
Noordlaan 31/1
Dendermonde
9200
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Ondernemingsrechtbank Gent - afdeling Dendermonde
Noordlaan 31/1
Dendermonde
9200
Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-10-12