N. 425820 (2021-540009) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

zondag 2 oktober 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 425820 (2021-540009)
Referentienummer:KDVDS-KG750_HVAC-Sanitair-F02_0
Publicatie datum:12/10/2021
Uiterste datum:17/11/2021
Gunningsdatum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Lot 6&8 HVAC & Sanitair
Beknopte beschrijving:
Uitbreiding en renovatie van een kinderdagverblijf te Holsbeek: zie bestek
Aanbestedende overheid:
Kinderdagverblijf De Sterrekes VZW, Geldenaaksebaan 438, 3001 Heverlee BE, Dirk Pareijn
+32 478253742
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Kinderdagverblijf De Sterrekes VZW
Nationaal identificatienummer: 0413.116.466_28006
Geldenaaksebaan 438
Heverlee
3001
Dirk Pareijn
Telefoon: +32 478253742
dirk.pareijn@skynet.be
http://sterrekes.weborigin.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=425820
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=425820
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=KDVDS-KG750_HVAC-Sanitair-F02
Kinderopvang

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Lot 6&8 HVAC & Sanitair


KDVDS-KG750_HVAC-Sanitair-F02_0

Uitbreiding en renovatie van een kinderdagverblijf te Holsbeek: zie bestek


Holsbeek


Uitbreiding en renovatie hvac en sanitair installatie van het kinderdagverblijf


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 6

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


zie bestek


zie bestek


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-11-17
Plaatselijke tijd: 15:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2021-11-17
Plaatselijke tijd: 15:30

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Rechtbank eerste aanleg
Leuven
3000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-10-12