N. 425821 (2021-540006) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

zondag 2 oktober 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 425821 (2021-540006)
Referentienummer:Ingenium-17016.005-F02_0
Publicatie datum:12/10/2021
Uiterste datum:16/11/2021
Gunningsdatum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Mededingingsprocedure met onderhandeling
Market type:Werken
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
IVBO raamovereenkomst
Beknopte beschrijving:
Toelichting: Het huidig warmtenet van het IVBO biedt nog enkel mooie opportuniteiten voor het halen van de klimaatdoelstelling van de stad Brugge. Met de realisatie van de raamovereenkomst voor het aanleggen van het warmtenet wil men enkele strategische doelstellingen realiseren: - Het aansluiten van extra warmteklanten- Aanleg van een aantal strategische takken voor toekomstige verdere aansluitingen- Het inkoppelen van extra warmtenetten- De mogelijkheid tot het vernieuwen van een deel van het bestaande warmtenet van het IVBO. - De mogelijkheid tot uitvoeren van herstellingen aan bestaande leidingen bij inkoppelen van bestaande klanten.Plaats van uitvoering: Verschillende locaties
Aanbestedende overheid:
IVBO , Pathoekeweg 41, 8200 Brugge BE, Dries Lagrou
+32 50404530
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


IVBO
Nationaal identificatienummer: 0436.815.150_528013
Pathoekeweg 41
Brugge
8200
Dries Lagrou
Telefoon: +32 50404530
dries.lagrou@ingenium.be
www.ivbo.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=425821
https://cloud.3p.eu/Downloads/210/5252
Ingenium
Nieuwe Sint-Annadreef 23
Brugge
8200
dries.lagrou@ingenium.be
http://www.ivbo.be
http://www.ivbo.be
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Ingenium-17016.005-F02
intergemeentelijke samenwerking

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


IVBO raamovereenkomst


Ingenium-17016.005-F02_0

Toelichting: Het huidig warmtenet van het IVBO biedt nog enkel mooie opportuniteiten voor het halen van de klimaatdoelstelling van de stad Brugge. Met de realisatie van de raamovereenkomst voor het aanleggen van het warmtenet wil men enkele strategische doelstellingen realiseren:

- Het aansluiten van extra warmteklanten

- Aanleg van een aantal strategische takken voor toekomstige verdere aansluitingen

- Het inkoppelen van extra warmtenetten

- De mogelijkheid tot het vernieuwen van een deel van het bestaande warmtenet van het IVBO.

- De mogelijkheid tot uitvoeren van herstellingen aan bestaande leidingen bij inkoppelen van bestaande klanten.

Plaats van uitvoering: Verschillende locaties


Geraamde totale waarde: 2500000.00

Brugge verschillende locaties


Het huidig warmtenet van IVBO biedt nog enkele mooie opportuniteiten voor het halen van de klimaatdoelstelling van de stad Brugge. Met de realisatie van het raamcontract voor het aanleggen van het warmtenet enkele strategische doelstelling te realiseren:

• Aansluiten van extra warmteklanten

• Aanleg van een strategische takken voor toekomstige verdere aansluitingen.

• Inkoppelen van extra warmtenetten

• Hand te leggen aan een eerste deel van het uitbreiden van het bestaande warmtenet van IVBO

• De mogelijkheid tot uitvoeren van herstellingen aan bestaande leidingen bij inkoppelen van bestaande klanten

Huidige opdracht (omschrijving van de werken)

omvat volgende werken:

• Voorbereidende werken

• Stoppelen

• Waterslot in de isolatie

• Uitvoeren delfwerk en aanvullingen

• Aanleg warmtenet met toebehoren.

• Lekdetectie

• Aanvragen van de nodige vergunningen en toelatingen (o.a. kapvergunning waar benodigd).

• Uitvoeren proeven en keuringen

• Uitvoeren sterkte technische berekeningen

• Doorvoering buitenwand van elk aan te sluiten gebouw met levering en plaatsing afsluitersmeteen na de doorvoer


Gunningscriteria
Looptijd in dagen 1459
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

De looptijd van deze raamovereenkomst bedraagt 4 jaar met de mogelijkheid tot verlenging met telkens een jaar tot een maximum van 8 jaar. Deze uitzondering op het principe dat de raamovereenkomst in principe gesloten wordt voor een periode van 4 jaar wordt gemotiveerd door:

- De technische complexiteit van de installaties die een grondige kennis van de installaties vereist en een knowhow die de dienstverlener slechts na lange tijd verwerft.

- De continuïteit van de activiteiten en het efficiënt en betrouwbaar uitvoeren van de diensten is sterk afhankelijk van de ervaring die de dienstverlener ter plaatse verwerft.

- Voor de waarborg eigen aan de opdracht moet het risico over een langere periode gespreid worden.


1
3

Geschiktheid van referenties volgens de opgegeven criteria van het bestek.


zie bestek


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling

De looptijd van deze raamovereenkomst bedraagt 4 jaar met de mogelijkheid tot verlenging met telkens een jaar tot een maximum van 8 jaar. Deze uitzondering op het principe dat de raamovereenkomst in principe gesloten wordt voor een periode van 4 jaar wordt gemotiveerd door:

- De technische complexiteit van de installaties die een grondige kennis van de installaties vereist en een knowhow die de dienstverlener slechts na lange tijd verwerft.

- De continuïteit van de activiteiten en het efficiënt en betrouwbaar uitvoeren van de diensten is sterk afhankelijk van de ervaring die de dienstverlener ter plaatse verwerft.

- Voor de waarborg eigen aan de opdracht moet het risico over een langere periode gespreid worden.


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-11-16
Plaatselijke tijd: 09:35
Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden: 2021-12-06
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 180

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
raad van state
Wetenschapsstraat
Brussel
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Wetenschapsstraat
Brussel
dries.lagrou@ingenium.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-10-12