N. 425823 (2021-540012) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

zondag 2 oktober 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 425823 (2021-540012)
Referentienummer:FOD MV-DVI-BB/PUR-29/09/2021-48 -F02_0
Publicatie datum:12/10/2021
Uiterste datum:16/11/2021
Gunningsdatum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
Analyse van een “AS IS”-situatie in projectbeheer en reflectie over de implementatie van een gecentraliseerd PMO voor rekening van de FOD Mobiliteit en Vervoer.
Beknopte beschrijving:
Deze opdracht betreft de optimalisering/verbetering van het projectbeheer binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer door de implementatie van een gecentraliseerd PMO.Het doel is een systeem op te zetten dat de organisatie in staat stelt de in de bestuursovereenkomst en het managementplan vastgelegde doelstellingen te bewaken en derhalve in het bijzonder de uitvoering van de projecten te volgen en te controleren. De verwezenlijking van deze doelstellingen zal bepalend zijn voor de doeltreffendheid van het beheer van de organisatie
Aanbestedende overheid:
FOD Mobiliteit en Vervoer, Vooruitgangstraat 56, 1000 Brussel BE, Didier Ledur
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FOD Mobiliteit en Vervoer
Nationaal identificatienummer: 0308.357.852_67
Vooruitgangstraat 56
Brussel
1000
Didier Ledur
didier.ledur@mobilit.fgov.be
http://mobilit.belgium.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=425823
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=425823
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=FOD+MV-DVI-BB%2FPUR-29%2F09%2F2021-48+-F02
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=39663
Mobiliteit & Vervoer

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Analyse van een “AS IS”-situatie in projectbeheer en reflectie over de implementatie van een gecentraliseerd PMO voor rekening van de FOD Mobiliteit en Vervoer.


FOD MV-DVI-BB/PUR-29/09/2021-48 -F02_0

Deze opdracht betreft de optimalisering/verbetering van het projectbeheer binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer door de implementatie van een gecentraliseerd PMO.

Het doel is een systeem op te zetten dat de organisatie in staat stelt de in de bestuursovereenkomst en het managementplan vastgelegde doelstellingen te bewaken en derhalve in het bijzonder de uitvoering van de projecten te volgen en te controleren. De verwezenlijking van deze doelstellingen zal bepalend zijn voor de doeltreffendheid van het beheer van de organisatie


Deze opdracht beoogt een adviesbureau aan te wijzen dat in de eerste plaats verantwoordelijk zal zijn voor:

• Het opstellen van een "AS IS"-overzicht van de manier waarop elke afdeling projecten binnen haar afdeling beheert;

• Het uitwerken van een voorstel voor een gemeenschappelijke methodologie voor projectbeheer voor de hele organisatie, met inbegrip van een rapportageysteem, een evaluatiesysteem ondersteund door zowel kwantitatieve als kwalitatieve indicatoren op maat van de behoeften en de cultuur van de FOD Mobiliteit en Vervoer;

• Het doen van voorstellen voor beheersinstrumenten en -middelen.

In een tweede fase zal de opdracht dan bestaan uit:

• Het vastleggen van een organisatiestructuur voor een gecentraliseerd PMO, met inbegrip van een beschrijving van processen en procedures;

• Het vastleggen van de interactie tussen het PMO en de projectmanagers (project charter);

• Het voorstellen van een beheersinstrument voor een centraal PMO. In dit voorstel moet rekening worden gehouden met verschillende mogelijkheden en moet er een aanbeveling worden in opgenomen die aansluit bij de behoeften van de FOD.

Ten slotte moet een overgangsplan voor de implementatie worden voorgesteld.


Gunningscriteria
Looptijd in dagen 100

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-11-16
Plaatselijke tijd: 11:00
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2021-11-16
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
info@raadvst-consetat.be
http://www.raadvst-consetat.be/
Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-10-12