N. 430045 (2021-546661) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 27 januari 2022
null
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 430045 (2021-546661)
Referentienummer:Molse Bouwmaatschappij-PPP0ZE-38/1007/E3F57744-F02_0
Publicatie datum:25/11/2021
Uiterste datum:13/01/2022
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Vennestraat, Mol - infrastructuurwerken
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Molse Bouwmaatschappij voor Huisvesting CV, Bosveld 152, 2400 Mol BE, De heer Erik Schoofs
+32 14315070
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
15/12/2021 2021-549280 2021-546661 0_E2
08/12/2021 2021-548451 2021-546661 0_E1
25/11/2021 2021-546661 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Molse Bouwmaatschappij voor Huisvesting CV
Nationaal identificatienummer: 0404176135
Bosveld 152
Mol
2400
De heer Erik Schoofs
Telefoon: +32 14315070
erik.schoofs@molsebouwmaatschappij.be
Fax: +32 14315640
www.molsebouwmaatschappij.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/38/ZE/2021
https://eten.publicprocurement.be
Sociale huisvestingsmaatschappij

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Vennestraat, Mol - infrastructuurwerken


E3F57744

zie II.2.4


Mol, Vennestraat


De Molse Bouwmaatschappij realiseert een project met 32 appartementen realiseren (Blok B) aan de ene zijde van het terrein. Aan de andere kant bouwt De Witte Mol 18 woongelegenheden, waarvan 6 appartementen voor personen met een handicap bouwen (Blok A). De Molse Bouwmaatschappij zal deze 6 appartementen financieren en verhuren als sociale huurwoning.

Vooraan de site blijft een stuk bouwgrond ter beschikking om in een latere fase extra woongelegenheden bij te creëren (Blok C - De Witte Mol). Achteraan het terrein blijft er ruimte voor een groene parkzone.

Onder de hele site komt een parkeergarage komen met twee niveaus. De Witte Mol en de Molse Bouwmaatschappij voorzien hun bergruimtes en parkings op “niveau -1” terwijl “niveau -2” door het ziekenhuis van Mol gebruikt zal worden als vaste parking voor zijn personeelsleden. De parkeergarage behoort niet tot de opdracht.

Deze opdracht omvat de buitenaanleg en infrastructuurwerken van dit project, hoofdzakelijk bestratings-, en rioleringswerken, groenaanleg, waarborg en onderhoud


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 105

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 4


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-01-13
Plaatselijke tijd: 11:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2022-07-12
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2022-01-13
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Molse Bouwmaatschappij voor de Huisvesting
Bosveld 152
Mol
2400
Telefoon: +32 14315070
Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-11-25