N. 430048 (2021-546640) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 27 januari 2022
null
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 430048 (2021-546640)
Referentienummer:Oudenburg-Restauratie Witte Molen-F02_0
Publicatie datum:25/11/2021
Uiterste datum:21/12/2021
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
Bouwtechnische renovatie van de Witte Molen
Beknopte beschrijving:
De bouwtechnische renovatie van de Witte Molen, omvattende de voorafgaande werken, de ruwbouwwerken, de dakwerken, de vloer- en wandafwerking, en timmer- en schrijnwerken
Aanbestedende overheid:
Oudenburg, Weststraat 24 , 8460 Oudenburg BE, Wouter Dhaeze
+59 568403
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Oudenburg
Nationaal identificatienummer: 0207.491.215_23915
Weststraat 24
Oudenburg
8460
Wouter Dhaeze
Telefoon: +59 568403
wouter.dhaeze@oudenburg.be
www.oudenburg.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=430048
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=430048
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Oudenburg-Restauratie+Witte+Molen-F02
lokaal bestuur

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Bouwtechnische renovatie van de Witte Molen


Oudenburg-Restauratie Witte Molen-F02_0

De bouwtechnische renovatie van de Witte Molen, omvattende de voorafgaande werken, de ruwbouwwerken, de dakwerken, de vloer- en wandafwerking, en timmer- en schrijnwerken


Zie lastenboek


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 80

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Zie lastenboek


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-12-21
Plaatselijke tijd: 12:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-11-25