N. 430107 (2021-546662) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 27 januari 2022
null
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 430107 (2021-546662)
Referentienummer:Hogeschool Gent-PPP065-450/1011/DIFB/SP/2-F02_0
Publicatie datum:25/11/2021
Uiterste datum:27/01/2022
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Inrichten laboratoria microbiologie in het gebouw C op campus Schoonmeersen
Beknopte beschrijving:
Inrichten laboratoria microbiologie in het gebouw C op campus Schoonmeersen DIFB/SP/21.09 zie II.1.1
Aanbestedende overheid:
Hogeschool Gent, Geraard de Duivelstraat 5, 9000 Gent BE
+32 92433333
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
20/01/2022 2022-502153 2021-546662 0_E2
16/12/2021 2021-549395 2021-546662 0_E1
25/11/2021 2021-546662 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Hogeschool Gent
Nationaal identificatienummer: BE 0255.647.755
Geraard de Duivelstraat 5
Gent
9000
Telefoon: +32 92433333
projecten@hogent.be
www.hogent.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/450/65/2021
Hogeschool Gent, Directie Infrastructuur en Facilitair Beheer - Dienst Infrastructuur en Projectbeheer
Nationaal identificatienummer: DIFB
Geraard de Duivelstraat 5
Gent
9000
Mevrouw Joke De Bruycker
Telefoon: +32 92433425
projecten@hogent.be
www.hogent.be
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Inrichten laboratoria microbiologie in het gebouw C op campus Schoonmeersen


DIFB/SP/21.09

zie II.1.1


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

Binnenafwerking en speciale technieken


Perceel nr.: 1

campus Schoonmeersen, gebouw C, Valentin Vaerwyckweg 1 te 9000 Gent


zie II.2.1


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 243

Labomeubilair


Perceel nr.: 2

campus Schoonmeersen, gebouw C, Valentin Vaerwyckweg 1 te 9000 Gent


zie II.2.1


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 170

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


De inschrijver valt niet onder één of meer van de uitsluitingsgronden, vermeld in de artikels 67 tot en met 69 van de Wet van 17 juni 2016 wat impliceert dat de inschrijver:

- niet veroordeeld is geweest bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan voor één van de volgende in artikel 61 KB 18 april 2017 nader omschreven misdrijven: deelneming aan een criminele organisatie, omkoping, fraude, (uitlokking van, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van) terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten, witwassen van geld en financiering van terrorisme, kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel of het tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld.

- voldoet aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen, zoals bepaald in artikel 62 KB 18 april 2017.

- voldoet aan zijn verplichtingen inzake de betaling van zijn fiscale schulden volgens de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is, zoals bepaald in artikel 63 KB 18 april 2017.

- voldoet aan zijn verplichtingen op het vlak van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht.

- niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden niet heeft gestaakt, geen gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of niet in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen.

- geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement en niet het voorwerp is van een procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie of van een gelijkaardige procedure bestaande in andere nationale reglementeringen.

- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan, waardoor zijn integriteit in twijfel kan getrokken worden.

- geen handelingen heeft gesteld, overeenkomsten heeft gesloten of afspraken heeft gemaakt die gericht zijn op vervalsing van de mededinging of deze tot gevolg hebben.

- zich niet schuldig heeft gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen of die deze opeisbare inlichtingen niet heeft verstrekt.

Voor de Belgische inschrijver

Het loutere feit van de indiening van de offerte door de Belgische inschrijver vormt de impliciete verklaring op erewoord van deze inschrijver dat er geen uitsluitingsgrond op hem van toepassing is waarvan het bewijs door de aanbestedende overheid via elektronische weg kan opgevraagd worden. Het gaat met name om het RSZ-attest, het attest fiscale schulden en het attest niet-faillissement of soortgelijke toestanden. De aanbestedende overheid zal deze attesten zelf via elektronische weg opvragen via Telemarc (digiflow).

De Belgische inschrijver dient bij zijn offerte wel de volgende documenten te voegen:

- een uittreksel uit het strafregister dat maximaal drie maand oud is te rekenen vanaf de uiterste datum voor indiening van de offertes.

- in het geval van tewerkstelling van personeel dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een recent attest uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid waarin bevestigd wordt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen.

Voor de buitenlandse inschrijver

De buitenlandse inschrijver dient bij zijn offerte de nodige documenten of attesten te voegen die werden uitgereikt door de daartoe bevoegde gerechtelijke of overheidsinstantie en die gelijkwaardig zijn aan het voormelde RSZ-attest (sociale zekerheid), het attest fiscale schulden, het attest niet-faillissement of soortgelijke toestanden en het uittreksel uit het strafregister.

Wanneer een document of attest niet wordt uitgereikt in het betrokken land of dit niet op afdoende wijze ...(zie opdrachtdocumenten)


Vereiste erkenning: PERCEEL 1: D (Bouwwerken), Klasse 5

PERCEEL 2: D5 (Timmerwerk, houten spanten en trappen), Klasse 3


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-01-27
Plaatselijke tijd: 11:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2022-05-27
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2022-01-27
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte:

De inschrijver dient een voorafgaandelijk plaatsbezoek uit te voeren. Hiertoe dient de inschrijver eerst een afspraak te maken met:

De heer Jonas De Vos, projectleider dienst Infrastructuur en Projectbeheer

Telefoon: 09 243 34 31 e-mail _hidden_@hogent.be

Na het plaatsbezoek zal aan de inschrijver een bezoekattest verstrekt worden. Om te bewijzen dat de inschrijver het plaatsbezoek heeft uitgevoerd, dient de inschrijver dit bezoekattest bij zijn offerte te voegen. Indien er geen bezoekattest bij de offerte werd gevoegd, wordt de offerte geweerd wegens onregelmatigheid.

Opgelet: HOGENT is gesloten van 25 december 2021 t.e.m. 9 januari 2022, plaatsbezoeken zijn dan niet mogelijk.

.

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-11-25