N. 434061 (2022-501260) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

zondag 2 oktober 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 434061 (2022-501260)
Referentienummer:WVI_ONDERNEMEN-landmeter perceel 1 Brugge-Oostende-F02_0
Publicatie datum:13/01/2022
Uiterste datum:17/02/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Diensten
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
het uitvoeren van opdrachten landmeter-expert; perceel 1 (regio Brugge-Oostende)
Beknopte beschrijving:
het uitvoeren van opdrachten landmeter-expert; perceel 1 (regio Brugge-Oostende) WVI_ONDERNEMEN-landmeter perceel 1 Brugge-Oostende-F02_0 Deze opdracht is een opdracht van diensten en betreft het opmeten en in plan brengen van diverse bedrijventerreinen. Deze opdracht kan onder meer volgende onderdelen bevatten: • globale opmeting: de opmeting en het in kaart brengen van de contouren van het bedrijventerrein • meting en uitpaling van de private bouwpercelen bij verkoop • uitzetten ontworpen infrastructuurwerken • opmeten openbaar domein • specifieke meetopdracht • uitzetten meetpunten • opmeten van een bedrijfsverzamelgebouw • actualisatie/herwerking van een meetplan • uitzetten rooilijnen en perceelgrenzen voor de aanleg van nutsleidingen Regio Brugge-Oostende
Aanbestedende overheid:
WVI_ONDERNEMEN, Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge BE, Hans Vanden Bussche
+32 50367171
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


WVI_ONDERNEMEN
Nationaal identificatienummer: 0205.157.869_532398
Baron Ruzettelaan 35
Brugge
8310
Hans Vanden Bussche
Telefoon: +32 50367171
h.vandenbussche@wvi.be
http://www.wvi.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=434061
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=434061
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=WVI_ONDERNEMEN-landmeter+perceel+1+Brugge-Oostende-F02
Intercommunale
dienstverlenende vereniging

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


het uitvoeren van opdrachten landmeter-expert; perceel 1 (regio Brugge-Oostende)


WVI_ONDERNEMEN-landmeter perceel 1 Brugge-Oostende-F02_0

Deze opdracht is een opdracht van diensten en betreft het opmeten en in plan brengen van diverse bedrijventerreinen.

Deze opdracht kan onder meer volgende onderdelen bevatten:

• globale opmeting: de opmeting en het in kaart brengen van de contouren van het bedrijventerrein

• meting en uitpaling van de private bouwpercelen bij verkoop

• uitzetten ontworpen infrastructuurwerken

• opmeten openbaar domein

• specifieke meetopdracht

• uitzetten meetpunten

• opmeten van een bedrijfsverzamelgebouw

• actualisatie/herwerking van een meetplan

• uitzetten rooilijnen en perceelgrenzen voor de aanleg van nutsleidingen


Regio Brugge-Oostende


De aanbestedende overheid wenst voor deze opdracht een raamovereenkomst af te sluiten met de DRIE best geklasseerde inschrijvers voor een periode van VIER JAAR waarvan de aanvangsdatum in het gunningbesluit vastgelegd wordt, deze raamovereenkomst conform art. 2,35° van de basiswet 17-06-2016 behelst alle werkzaamheden als landmeter-expert.


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 48

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


zie bestek


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
3
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-02-17
Plaatselijke tijd: 11:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2022-02-17
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-01-13