N. 434066 (2022-501262) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 7 december 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 434066 (2022-501262)
Relatie: 2021-528965 
Referentienummer:DAA-BMB/DE-DO/E20.085-F03_0
Publicatie datum:13/01/2022
Uiterste datum:
Gunningsdatum:
 
Type:Gunning
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: -
Onderwerp:
RESTAURATIE EN ONDERHOUD VAN KUNSTWERKEN BEHEERD DOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Beknopte beschrijving:
Een onvolledige, enkel informatieve lijst van de kunstwerken en fonteinen is beschikbaar in de bijlage.Deze aanneming omvat voornamelijk:• Restauratiewerkzaamheden aan de kunstwerken beheerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (Zie bijlage 2 en 2' representatieve lijst van kunstwerken)• Onderhoudswerkzaamheden van de eerder gerestaureerde kunstwerken of van de kunstwerken die geen restauratie vereisen.• Interventies in geval van vandalisme om de schade te herstellen: verwijderen van graffiti, reconstrueren van beschadigde delen, verwijderen van affiches…• Proeven en analyses (schoonmaaktesten, testen met specifieke technieken).• De organisatiemaatregelen nodig voor het verkeer gedurende de werken.• De renovatie van een bestaand kunstwerk (demontage, transport en weer in elkaar zetten).• Het wegruimen van alle afval, puin, enz. buiten het openbare domein m.i.v. het afvoeren van materialen naar een recyclageinstallatie, overeenkomstig het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 maart 1995.• Verscheidene prestaties die het voorwerp uitmaken van posten met "te verantwoorden sommen".• Alle bijkomende en samenhangende werken en leveringen voor de goede uitvoering van de werken.• Proeven voor nazicht en oplevering.
Aanbestedende overheid:
Directie Onderhoud, Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel BE, Directie Onderhoud
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Directie Onderhoud
Nationaal identificatienummer: 0316.381.039_17422
Sint-Lazarusplein 2
Brussel
1035
Directie Onderhoud
monuments@sprb.brussels
https://mobilite-mobiliteit.brussels
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=434066
Openbare werken en mobiliteit

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


RESTAURATIE EN ONDERHOUD VAN KUNSTWERKEN BEHEERD DOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


DAA-BMB/DE-DO/E20.085-F03_0

Een onvolledige, enkel informatieve lijst van de kunstwerken en fonteinen is beschikbaar in de bijlage.

Deze aanneming omvat voornamelijk:

• Restauratiewerkzaamheden aan de kunstwerken beheerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (Zie bijlage 2 en 2' representatieve lijst van kunstwerken)

• Onderhoudswerkzaamheden van de eerder gerestaureerde kunstwerken of van de kunstwerken die geen restauratie vereisen.

• Interventies in geval van vandalisme om de schade te herstellen: verwijderen van graffiti, reconstrueren van beschadigde delen, verwijderen van affiches…

• Proeven en analyses (schoonmaaktesten, testen met specifieke technieken).

• De organisatiemaatregelen nodig voor het verkeer gedurende de werken.

• De renovatie van een bestaand kunstwerk (demontage, transport en weer in elkaar zetten).

• Het wegruimen van alle afval, puin, enz. buiten het openbare domein m.i.v. het afvoeren van materialen naar een recyclageinstallatie, overeenkomstig het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 maart 1995.

• Verscheidene prestaties die het voorwerp uitmaken van posten met "te verantwoorden sommen".

• Alle bijkomende en samenhangende werken en leveringen voor de goede uitvoering van de werken.

• Proeven voor nazicht en oplevering.


Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1586776.86

VOORWERP : RESTAURATIE EN ONDERHOUD VAN DE KUNSTWERKEN BEHEERD DOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Een onvolledige, enkel informatieve lijst van de kunstwerken en fonteinen is beschikbaar in de bijlage.

Deze aanneming omvat voornamelijk:

• Restauratiewerkzaamheden aan de kunstwerken beheerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (Zie bijlage 2 en 2' representatieve lijst van kunstwerken)

• Onderhoudswerkzaamheden van de eerder gerestaureerde kunstwerken of van de kunstwerken die geen restauratie vereisen.

• Interventies in geval van vandalisme om de schade te herstellen: verwijderen van graffiti, reconstrueren van beschadigde delen, verwijderen van affiches…

• Proeven en analyses (schoonmaaktesten, testen met specifieke technieken).

• De organisatiemaatregelen nodig voor het verkeer gedurende de werken.

• De renovatie van een bestaand kunstwerk (demontage, transport en weer in elkaar zetten).

• Het wegruimen van alle afval, puin, enz. buiten het openbare domein m.i.v. het afvoeren van materialen naar een recyclageinstallatie, overeenkomstig het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 maart 1995.

• Verscheidene prestaties die het voorwerp uitmaken van posten met "te verantwoorden sommen".

• Alle bijkomende en samenhangende werken en leveringen voor de goede uitvoering van de werken.

• Proeven voor nazicht en oplevering.


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium Naam: Deskundigheid inzake uitvoering
Weging: 30
Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit van de opvolging van de werken
Weging: 20
Prijs Weging: 50

Een plaatsbezoek wordt georganiseerd.

Het plaatsbezoek moet plaatshebben uiterlijk 5 dagen vóór de uiterste datum van de indiening van de offertes.

Aan de geïnteresseerde ondernemers wordt gevraagd in te schrijven met een e-mail naar het adres _hidden_@sprb.brussels en de naam en functie mee te delen van de perso(o)n(en) die zal (zullen) worden afgevaardigd naar het plaatsbezoek.


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2022-01-01
Aantal inschrijvingen: 2
Naam en adres van de contractant:
denys
wondelgem
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1586776.86

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Beroepsinstantie
Raad van State + Burgerlijke Rechtbanken
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State + Burgerlijke Rechtbanken
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State + Burgerlijke Rechtbanken
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-01-13