N. 434083 (2022-501288) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 7 december 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 434083 (2022-501288)
Referentienummer:Zorgbedrijf Antwerpen-PPP0U4-975/2002/2021/140/-F02_0
Publicatie datum:13/01/2022
Uiterste datum:18/02/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Mededingingsprocedure met onderhandeling
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Master D&B Raamovereenkomst: Renovatie flats in Olijftak en Ten Gaarde
Beknopte beschrijving:
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Master D&B Raamovereenkomst: Renovatie flats in Olijftak en Ten Gaarde 2021/140/EN zie II.1.1 Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots flats Olijftak Lot nº: 1 ZORGBEDRIJF ANTWERPEN, Welzijnsvereniging, Ballaarstraat 35 te 2018 Antwerpen Olijftak Critères d’attribution Durée en mois 48 3 flats Ten Gaarde Lot nº: 2 ZORGBEDRIJF ANTWERPEN, Welzijnsvereniging, Ballaarstraat 35 te 2018 Antwerpen Ten Gaarde
Aanbestedende overheid:
ZORGBEDRIJF ANTWERPEN, Welzijnsvereniging, Ballaarstraat 35, 2018 Antwerpen BE, Mevrouw Ellis Neefs
+32 478203485
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


ZORGBEDRIJF ANTWERPEN, Welzijnsvereniging
Ballaarstraat 35
Antwerpen
2018
Mevrouw Ellis Neefs
Telefoon: +32 478203485
ellis.neefs@zorgbedrijf.be
www.zorgbedrijf.antwerpen.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/975/U4/2021
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Oproep tot aanvraag tot deelneming - Master D&B Raamovereenkomst: Renovatie flats in Olijftak en Ten Gaarde


2021/140/EN

zie II.1.1


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

flats Olijftak


Perceel nr.: 1

ZORGBEDRIJF ANTWERPEN, Welzijnsvereniging, Ballaarstraat 35 te 2018 Antwerpen


Olijftak


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 48
3

flats Ten Gaarde


Perceel nr.: 2

ZORGBEDRIJF ANTWERPEN, Welzijnsvereniging, Ballaarstraat 35 te 2018 Antwerpen


Ten Gaarde


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 48
3

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. De inschrijver voegt de drie meest recente jaarrekeningen. Indien de inschrijver niet bij wet verplicht is om een jaarrekening neer te leggen, voegt hij de meest recente balans en resultatenrekening bij. Deze jaarrekening / balans en resultatenrekening zal gebruikt worden om een beknopte financiële analyse uit te voeren waarbij zeker de solvabiliteit en cash flow zal beoordeeld worden. Bij ondernemingen die geen gezonde financiële situatie hebben waardoor een langdurige samenwerking een probleem zou kunnen vormen, kan de kandidaatstelling onregelmatig worden beschouwd en worden geweerd. Los daarvan kan Zorgbedrijf Antwerpen verdere inlichtingen en documenten opvragen die zij nodig acht om de toestand van de inschrijver te beoordelen.

2. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

3. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's. Het bewijs van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met vermelding van het bedrag.


1. Indien de drie meeste recente beschikbare jaarrekeningen of balans en resultatenrekening NIET gepubliceerd zijn en beschikbaar zijn op Telemarc, dient de kandidaat deze documenten toe te voegen bij zijn kandidatuurstelling:

De kandidaat toont aan geen negatief eigen vermogen te hebben op het moment van indienen.

2. De kandidaat moet kunnen aantonen dat men tijdens de laatste 3 jaren een relevante minimum jaaromzet heeft behaald van:

- Bij inschrijving op 1 perceel: 1.500.000 euro

- Bij gunning van perceel 1 én 2: 3.000.000 euro

3. De kandidaat levert het bewijs van beide verzekeringen.


1. Een lijst van minstens drie gelijkaardige werken die de inschrijver gedurende de afgelopen vijf jaar heeft verricht, met vermelding van: - een beschrijving van de opdracht - het bedrag - de datum - de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren - een contactpersoon met e-mailadres en telefoonnummer. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier. Er kan door Zorgbedrijf Antwerpen contact opgenomen worden met de opgegeven referenties. Tevens zullen de referenties gebruikt worden en in weging genomen worden dewelke niet werden opgegeven.


1. Opgave van minimum 2 gelijkaardige werken in de afgelopen 5 jaar mits alle gevraagde vermeldingen.

Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 6

D (Bouwwerken), Klasse 7


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-02-18
Plaatselijke tijd: 10:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-01-13