N. 434106 (2022-501289) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 30 november 2023
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Kapucijnenkerk Oostende - herstel daken
Beknopte beschrijving : Kapucijnenkerk, Kapucijnenstraat 5 Oostende - Herstel daken
N. 434106 (2022-501289)
Referentienummer: Felix-06.01.01-F02_0
Publicatie datum: 13/01/2022
 
Type: Aankondiging van opdracht
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Kerkfabriek HH Petrus en Paulus en Kapucijnenkerk
Nationaal identificatienummer: 0886.019.576_528856
Dekenijstraat 10
Oostende
8400
Telefoon: +32 59702180
info@felix-partners.be
www.felix-partners.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=434106
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=434106
architectenbureau Felix & Partners
Kemmelbergstraat 2
Oostende
8400
Sanne Geldof
Telefoon: +32 59702180
info@felix-partners.be
http://felix-partners.be
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Felix-06.01.01-F02
Erediensten

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Kapucijnenkerk Oostende - herstel daken


Felix-06.01.01-F02_0

Kapucijnenkerk, Kapucijnenstraat 5 Oostende - Herstel daken


Kapucijnenstraat 5, 8400 Oostende


Kapucijnenkerk - Herstel daken


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 60

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


door in te schrijven op deze opdracht:

- verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 67 t/m 69

- de Belgische inschrijver voegt bij zijn offerte een uittreksel uit het strafregister niet ouder dan 6 maanden

- de buitenlandse inschrijver voegt bij zijn offerte een uittreksel uit het strafregister, certificaten inzake fiscale en sociale

schulden

en een certificaat inzake niet-faling


zie administratieve bepalingen van het bestek onder punt 2.1.2


Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: D24


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-02-21
Plaatselijke tijd: 11:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2022-02-21
Plaatselijke tijd: 11:00

er is geen pulbieke opening van de offertes


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen - Afdeling Oostende
Oostende
8400
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
niet van toepassing
nvt
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen - afdeling Oostende
Oostende
8400
Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-01-13