N. 446272 (2022-518083) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 27 mei 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 446272 (2022-518083)
Referentienummer:De Moderne Woning-REN230 – 2700/2020/05/01-F02_0
Publicatie datum:12/05/2022
Uiterste datum:13/06/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Brussel
Onderwerp:
Installatie van mechanische ventilatie
Beknopte beschrijving:
Installatie van mechanische ventilatie De Moderne Woning-REN230 - 2700/2020/05/01-F02_0 Installatie van een mechanisch ventilatiesysteem door middel van de installatie van een luchtafzuiginstallatie en luchttoevoerinrichtingen. De luchtinlaten zullen worden geplaatst in de nieuwe dubbele beglazing in de bestaande bovenramen. De luchtafvoereenheid voert alleen muffe lucht af wanneer dat nodig is. Het werkt op basis van continue metingen van CO2-, vochtigheids- en VOC-niveaus vluchtige organische stoffen - geuren). Valeur totale estimée: 1484000.00 Installatie van een mechanisch ventilatiesysteem door middel van de installatie van een luchtafzuiginstallatie en luchttoevoerinrichtingen. De luchtinlaten zullen worden geplaatst in de nieuwe dubbele beglazing in de bestaande bovenramen. De luchtafvoereenheid voert alleen muffe lucht af wanneer dat nodig is. Het werkt op basis van continue metingen van CO2-, vochtigheids- en VOC-niveaus (vluchtige organische stoffen - geuren). Critères d’attribution Prix Valeur hors TVA1484000.00 Durée en jours 450
Aanbestedende overheid:
De Moderne Woning, Sint Lambertusberg 2, 1200 Brussel BE, Mr Jérôme boucsin
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


De Moderne Woning
Nationaal identificatienummer: 0401.967.505_23156
Sint Lambertusberg 2
Brussel
1200
Mr Jérôme boucsin
jboucsin@hmw.be
https://www.hmw.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=446272
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=446272
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=De+Moderne+Woning-REN230+%E2%80%93+2700%2F2020%2F05%2F01-F02
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=44100
Openbare vastgoedmaatschappij (OVM)

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Installatie van mechanische ventilatie


De Moderne Woning-REN230 - 2700/2020/05/01-F02_0

Installatie van een mechanisch ventilatiesysteem door middel van de installatie van een luchtafzuiginstallatie en luchttoevoerinrichtingen. De luchtinlaten zullen worden geplaatst in de nieuwe dubbele beglazing in de bestaande bovenramen. De luchtafvoereenheid voert alleen muffe lucht af wanneer dat nodig is. Het werkt op basis van continue metingen van CO2-, vochtigheids- en VOC-niveaus vluchtige organische stoffen - geuren).


Geraamde totale waarde: 1484000.00

Installatie van een mechanisch ventilatiesysteem door middel van de installatie van een luchtafzuiginstallatie en luchttoevoerinrichtingen. De luchtinlaten zullen worden geplaatst in de nieuwe dubbele beglazing in de bestaande bovenramen. De luchtafvoereenheid voert alleen muffe lucht af wanneer dat nodig is. Het werkt op basis van continue metingen van CO2-, vochtigheids- en VOC-niveaus (vluchtige organische stoffen - geuren).


Gunningscriteria
Prijs
Waarde zonder btw 1484000.00
Looptijd in dagen 450

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


"In de offerte moet worden vermeld:

1° ofwel dat de inschrijver over de vereiste erkenning beschikt;

2° of dat de inschrijver houder is van een certificaat of ingeschreven staat op een officiële lijst

van erkende aannemers in een andere Lidstaat van de Europese Unie. In dit geval kan de

gegadigde of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn inschrijving het door de

bevoegde certificeringsinstantie afgegeven certificaat of het door de bevoegde instantie

van de lidstaat gecertificeerde bewijs van inschrijving voegen, alsmede elk document

waaruit blijkt dat deze certificering of inschrijving gelijkwaardig is aan de vereiste

goedkeuring als bedoeld in de eerste alinea. Deze certificaten vermelden de referenties op

grond waarvan zij op de officiële lijst zijn geplaatst of zijn gecertificeerd, alsmede de

classificatie op deze lijst;

3° of de inschrijver zich beroept op de toepassing van artikel 3, eerste lid, 2°, van de wet van

20 maart 1991 houdende organisatie van de erkenning van aannemers van werken."


Klasse: Klasse 5 : tot 1.810.000 EUR, Categorie: D13, D5, D18, P1


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-06-13
Plaatselijke tijd: 10:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2022-06-13
Plaatselijke tijd: 16:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


1° Er zal een forum over elektronische aanbestedingen worden gehouden. Inschrijvers worden verzocht hun vragen alleen op dit forum te stellen, en hun vragen zullen alleen via dit forum worden beantwoord.

2° De inschrijver moet aanwezig zijn bij de verplichte bezichtiging ter plaatse, die zal plaatsvinden op 20/05/2022 te 10u00 of op 24/05/2022 te 13u00; adres : Grootveld 1, 1200 Woluwe-Saint-Lambert (exacte datum, tijdstip en plaats invullen), anders wordt zijn offerte

ongeldig verklaard.


Beroepsinstantie
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN BRUSSEL
Vierarmenstraat 13
Brussel
1000
info@just.fgov.be
https://justice.belgium.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-05-12