N. 446273 (2022-518061) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

zaterdag 28 mei 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 446273 (2022-518061)
Referentienummer:Tabor-OHH0209-F02_0
Publicatie datum:12/05/2022
Uiterste datum:07/06/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Elektriciteitswerken Taborgroep
Beknopte beschrijving:
Deze opdracht is een opdracht van werken, meer bepaald voor het uitvoeren op afroep van afzonderlijke deelopdrachten voor kleine elektriciteitswerken en noodinterventies. 3.2Voorwerp van de opdracht Deze opdracht voor werken (CPV- code 45310000-3) omvatten het uitvoeren van elektriciteitswerken ten behoeve van de partners van Taborgroep en worden nader beschreven in het technisch gedeelte van dit bestek. Werkzaamheden die onder de opdracht vallen: - Alle interventies in geval van nood, zowel hoogspanning als laagspanning - Werken die dringend zijn, waarvoor de doorlooptijd van een subsidieprocedure te lang is en/of werken die te klein zijn om te kaderen in een subsidieprocedure. Aard van deze werken: o Extra stopcontacten plaatsen o Extra (data-)bekabeling trekken voor bv WIFI, personenoproepsystemen, brandcentrales, ... o Bijplaatsen of vernieuwen van verlichting o Opzoeken en herstellen van fouten in een kring o Onderhoudswerken
Aanbestedende overheid:
Tabor VZW, Molenaarsstraat 26, 9000 Gent BE, Adinda Taelman
+32 92358221
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
18/05/2022 2022-518833 2022-518061 0_E2
12/05/2022 2022-518061 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Tabor VZW
Nationaal identificatienummer: 0477.557.130_28709
Molenaarsstraat 26
Gent
9000
Adinda Taelman
Telefoon: +32 92358221
adinda.taelman@tabor.be
www.tabor.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=446273
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=446273
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Tabor-OHH0209-F02
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=44101
WGO- Welzijn, gezondheid en onderwijs
WGO -Welzijn, gezondheid- en Onderwijs

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Elektriciteitswerken Taborgroep


Tabor-OHH0209-F02_0

Elektriciteitswerken voor de Taborgroep


Geraamde totale waarde: 750000.00

zie bijlage B - partners Taborgroep


elektriciteitswerken voor partners van de Taborgroep


Gunningscriteria
Waarde zonder btw 750000.00
Looptijd in maanden 24

deze opdracht kan verlengd worden met een periode van twee jaar. Deze verlenging verloopt stilzwijgend - verdere toelichting in ons bestek p. 11


zie bestek


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


zie bestek


zie bestek


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-06-07
Plaatselijke tijd: 09:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


zie bestek


Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen
Opgeëistenlaan
Gent
9000
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbank-eerste-aanleg-oost-vlaanderen-afdeling-gent
Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-05-12