N. 446278 (2022-518076) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 27 mei 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 446278 (2022-518076)
Referentienummer:Prov Ant - DOJO-DEF_DAO_22/010-F02_0
Publicatie datum:12/05/2022
Uiterste datum:27/06/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Diensten
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Aanstellen van een onafhankelijke verzekeringsbemiddelaar voor begeleiding bij het plaatsen van de verzekeringsportefeuille en het beheer van de verzekeringsportefeuille
Beknopte beschrijving:
Het intern verzekeringsbeheer gebeurt in de Provincie Antwerpen door 6 polis- en schadebeheerders werkzaam binnen verschillende diensten. De werking van dit ad hoc team wordt gecoördineerd door de adviseur verzekeringen (verzekeringscoördinator) die zelf ook polis- en schadebeheerder is van enkele verzekeringspolissen.Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij het verzekeringsteam bijstaat in de plaatsingsprocedures voor de verzekeringsportefeuille van de provincie Antwerpen en in het beheer van de verzekeringspolissen.
Aanbestedende overheid:
Provincie Antwerpen - Departement Logistiek - Dienst Overheidsopdrachten, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen BE, Guido Lommaert
+32 32405312
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Provincie Antwerpen - Departement Logistiek - Dienst Overheidsopdrachten
Nationaal identificatienummer: 0207.725.597_24603
Koningin Elisabethlei 22
Antwerpen
2018
Guido Lommaert
Telefoon: +32 32405312
overheidsopdrachten@provincieantwerpen.be
www.provincieantwerpen.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=446278
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=446278
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Prov+Ant+-+DOJO-DEF_DAO_22%2F010-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Aanstellen van een onafhankelijke verzekeringsbemiddelaar voor begeleiding bij het plaatsen van de verzekeringsportefeuille en het beheer van de verzekeringsportefeuille


Prov Ant - DOJO-DEF_DAO_22/010-F02_0

Het intern verzekeringsbeheer gebeurt in de Provincie Antwerpen door 6 polis- en schadebeheerders werkzaam binnen verschillende diensten. De werking van dit ad hoc team wordt gecoördineerd door de adviseur verzekeringen (verzekeringscoördinator) die zelf ook polis- en schadebeheerder is van enkele verzekeringspolissen.

Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij het verzekeringsteam bijstaat in de plaatsingsprocedures voor de verzekeringsportefeuille van de provincie Antwerpen en in het beheer van de verzekeringspolissen.


Het intern verzekeringsbeheer gebeurt in de Provincie Antwerpen door 6 polis- en schadebeheerders werkzaam binnen verschillende diensten. De werking van dit ad hoc team wordt gecoördineerd door de adviseur verzekeringen (verzekeringscoördinator) die zelf ook polis- en schadebeheerder is van enkele verzekeringspolissen.

Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij het verzekeringsteam bijstaat in de plaatsingsprocedures voor de verzekeringsportefeuille van de provincie Antwerpen en in het beheer van de verzekeringspolissen.


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 48

De raamovereenkomst wordt afgesloten met één opdrachtnemer voor een periode van 48 maanden, met tweemaal een stilzwijgende verlenging met 12 maanden.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


zijn vermelding als verzekeringsbemiddelaar in het register van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). De buitenlandse inschrijver dient aan te tonen dat hij als verzekeringsbemiddelaar erkend is door een gelijkwaardige instelling.


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-06-27
Plaatselijke tijd: 07:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2022-06-27
Plaatselijke tijd: 07:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-05-12