N. 446282 (2022-518082) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 27 mei 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 446282 (2022-518082)
Referentienummer:Houthalen-Helchteren-PPP04M-2553/2015/2021/255-F02_0
Publicatie datum:12/05/2022
Uiterste datum:28/06/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: Limburg
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Bouwen van nieuwe dakstructuur en ventilatiesysteem GBS De Griffel - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
Uitnodiging tot indienen offerte - Bouwen van nieuwe dakstructuur en ventilatiesysteem GBS De Griffel - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 2021/2553 zie II.2.4 Gemeente Houthalen-Helchteren > Gemeentelijke Gemengde Lagere School De Griffel Bouwen van nieuwe dakstructuur en ventilatiesysteem GBS De Griffel Critères d’attribution Critère de qualité Nom: Kwaliteit Pondération: 20 Coût Nom: Prijs Pondération: 80 Durée en jours 100
Aanbestedende overheid:
Gemeente Houthalen-Helchteren, Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren BE, De heer Johnny Macchiafave
+32 11492000
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Houthalen-Helchteren
Nationaal identificatienummer: GEM
Pastorijstraat 30
Houthalen-Helchteren
3530
De heer Johnny Macchiafave
Telefoon: +32 11492000
johnnymacchiafave@houthalen-helchteren.be
www.houthalen-helchteren.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2553/4M/2021
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Bouwen van nieuwe dakstructuur en ventilatiesysteem GBS De Griffel - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


2021/2553

zie II.2.4


Gemeente Houthalen-Helchteren > Gemeentelijke Gemengde Lagere School De Griffel


Bouwen van nieuwe dakstructuur en ventilatiesysteem GBS De Griffel


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteit
Weging: 20
Kostencriterium
Naam: Prijs
Weging: 80
Looptijd in dagen 100

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.

2. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.


2. Arbeidsongevallen

De waarborg geldt voor de ongevallen van het personeel van de aannemer tijdens de uitoefening van hun activiteit op de bouwplaats, zelfs wanneer zij onder het gezag, de leiding en het toezicht van de bouwheer werken, en voor de ongevallen op de weg van en naar het werk.

Deze polis voorziet uitdrukkelijk een afstand van verhaal van de verzekeraar ten overstaan van de bouwheer en/of zijn aangestelde en/of zijn gevolmachtigden en ten overstaan van de veiligheidscoördinator ontwerp en veiligheidscoördinator verwezenlijking.”

Telkens dit wordt gevergd, levert hij het bewijs dat de vervallen premies betaald zijn.

Burgerlijke Aansprakelijkheid

De voorwaarden van deze polis dienen te voldoen aan de “Wet op de landverzekering van 25 juni 1992”.

De minimaal verzekerde kapitalen per schadegeval bedragen 1.250.000 EUR voor lichamelijk letsel, stoffelijke schade en immateriële gevolgschade gemengd voor schade aan derden gebaseerd op de artikelen 1382 tot en met 1386 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek.

Volgende dekkingen dienen, naast de klassieke basisdekkingen, minimaal in de polis voorzien te zijn:

- voor de schade gebaseerd op artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek inbegrepen voor de contractuele overdracht, een dekking van minimum 25.000 EUR per schadegeval voor schade gebaseerd op de toepassing van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek;

- zonder onderlimiet, de schade aan derden veroorzaakt door trillingen, verlaging van de grondwaterstand, wegnemen, ontbreken of verzwakken van steunen en alle gevolgen ervan;

- zonder onderlimiet, de schade aan alle leidingen, kabels, kanalisaties, al dan niet ondergronds, en alle gevolgen van deze schade;

- zonder onderlimiet, de schade veroorzaakt door het materieel van de aannemer en door het door hem gehuurd materieel;

- de waarborg toevertrouwd voorwerp: verzekerd kapitaal van minimum 25.000 EUR per schadegeval. Onder toevertrouwd voorwerp moet verstaan worden de goederen, zowel roerende als onroerende, eigendom van de bouwheer of waarvoor hij verantwoordelijk is, waaraan op het ogenblik van de schade gewerkt wordt. De andere goederen, zowel roerende als onroerende, eigendom van de bouwheer of waarvoor hij verantwoordelijk is, waaraan op het ogenblik van de schade niet gewerkt wordt, moeten beschouwd worden als zijnde van derden;

- voor schade door brand, vuur, rook, ontploffing wordt een minimum verzekerd kapitaal van 1.250.000 EUR voor stoffelijke schade voorzien;

- de in de polis voorziene vrijstellingen mogen maximum 2.500 EUR per schadegeval bedragen voor andere dan letselschade.

Motorrijtuigen

Een verzekering overeenkomstig de wet van 21 november 1989 voor alle voertuigen die toegang hebben tot de werf.

Alle Bouwplaatsrisico's (ABR)

De aannemer onderschrijft een polis Alle Bouwplaatsrisico's ten voordele van alle deelnemers aan de het bouwproject. (zie opmetingsstaat deel 1)

Waarborgen:

Afdeling 1: Zakenverzekering

- tot beloop van de waarde van de werken de beschadigingen van de werken die het voorwerp uitmaken van de opdracht, met inbegrip van de materialen, bouwelementen en uitrusting bestemd om in het bouwproject te worden verwerkt of ingebouwd;

- beschadiging van de (mogelijke) voorlopige werken voorzien in de opdracht of nodig voor de uitvoering van de werken in die mate en voor het bedrag dat zij begrepen zijn in de verzekerde waarde;

- de verzekeraars vergoeden de kosten die gemaakt worden om de beschadigde goederen in hun toestand van voor de beschadiging te brengen. Ter verduidelijking zijn kosten voor aanpassing of verbetering niet vergoedbaar;

- zijn eveneens gedekt de beschadigingen te wijten aan een fout, een gebrek of een leemte in het ontwerp, in de berekeningen of in de plannen, aan een ei...(zie opdrachtdocumenten)


1. Een lijst van de voornaamste werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de contactpersoon van het project en zijn contactgegevens, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. Deze gaan ook vergezeld van de nodige certificaten, met betrekking tot de wijze van uitvoering en het resultaat.

2. Een omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de ondernemer eventueel in onderaanneming wil geven.


1. Certificaten (attest goede uitvoering) verplicht toevoegen aan offerte! Indien dit niet gebeurt, wordt de offerte niet weerhouden.

Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 4


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-06-28
Plaatselijke tijd: 10:30
De inschrijving moet geldig blijven tot 2022-10-26

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Telefoon: +32 22349695
fbn@raadvst-consetat.be
Fax: +32 22349499
Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-05-12