N. 446284 (2022-518091) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

zaterdag 3 juni 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 446284 (2022-518091)
Referentienummer:Houthalen-Helchteren-PPP04M-2573/2016/2022/257-F02_0
Publicatie datum:12/05/2022
Uiterste datum:14/06/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Diensten
Regio: Limburg
Onderwerp:
Aanstelling ontwerper wegenis- en rioleringswerken heraanleg Vredelaan/Rode Kruislaan
Beknopte beschrijving:
Aanstelling ontwerper wegenis- en rioleringswerken heraanleg Vredelaan/Rode Kruislaan 2022/2573 zie II.2.4 Er dient een ontwerper aangesteld te worden voor de opdracht "Wegenis- en rioleringswerken heraanleg Vredelaan/Rode Kruislaan" te Houthalen-Helchteren. Het aanstellen van een ontwerpteam is nodig voor: - Uitwerken van een voorontwerp op basis van de voorbereiding van het beeldkwaliteitsplan Houthalen. - Verder uitwerken voorontwerp in een technisch wegenis- en rioleringsontwerp, vergunningsdossier, aanbesteding- en gunningsdossier. Ook de opvolging van de werken zit vervat in de opdracht. Critères d’attribution Prix Début 2022-07-01 Fin 2022-08-01
Aanbestedende overheid:
Gemeente Houthalen-Helchteren, Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren BE, Mevrouw Sarah Bergers
+32 11492000
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Houthalen-Helchteren
Nationaal identificatienummer: GEM
Pastorijstraat 30
Houthalen-Helchteren
3530
Mevrouw Sarah Bergers
Telefoon: +32 11492000
sarahbergers@houthalen-helchteren.be
www.houthalen-helchteren.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2573/4M/2022
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Aanstelling ontwerper wegenis- en rioleringswerken heraanleg Vredelaan/Rode Kruislaan


2022/2573

zie II.2.4


Er dient een ontwerper aangesteld te worden voor de opdracht "Wegenis- en rioleringswerken heraanleg Vredelaan/Rode Kruislaan" te Houthalen-Helchteren.

Het aanstellen van een ontwerpteam is nodig voor:

- Uitwerken van een voorontwerp op basis van de voorbereiding van het beeldkwaliteitsplan Houthalen.

- Verder uitwerken voorontwerp in een technisch wegenis- en rioleringsontwerp, vergunningsdossier, aanbesteding- en gunningsdossier. Ook de opvolging van de werken zit vervat in de opdracht.


Gunningscriteria
Prijs
Aanvang 2022-07-01
Einde 2022-08-01

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.


1. /


1. Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.


1. Indien het diensten aan overheden betreft, worden de diensten aangetoond door certificaten die door de bevoegde overheid zijn opgesteld of goedgekeurd; indien het gaat om diensten aan privaatrechtelijke personen worden de diensten aangetoond door certificaten opgesteld door deze personen of, bij ontstentenis, door een verklaring van de dienstverlener.


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-06-14
Plaatselijke tijd: 10:30
De inschrijving moet geldig blijven tot 2022-09-12
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2022-06-14
Plaatselijke tijd: 10:30

Gemeentehuis, aanbestedingslokaal


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Telefoon: +32 22349695
fbn@raadvst-consetat.be
Fax: +32 22349499
Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-05-12