N. 449928 (2022-523810) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 6 juli 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 449928 (2022-523810)
Referentienummer:Gemeente Oostkamp-PPP05R-834/2011/2022/191-F02_0
Publicatie datum:21/06/2022
Uiterste datum:12/07/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Ontwerpopdracht met opvolging voor de sloop van 15 gebouwen op 3 locaties - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
de opdracht omvat het opmaken van 3 aanbestedingsdossiers voor het slopen van in totaal 15 gebouwen verdeeld over 3 locaties De opdracht omvat ook de opvolging van de werken. de veiligheidscoördinatie is niet inbegrepen in het dossier Gunningscriteria Prijs Aanvang 2022-07-15
Aanbestedende overheid:
OCMW Oostkamp, Siemenslaan 1, 8020 Oostkamp BE
+32 50819947
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


OCMW Oostkamp
Nationaal identificatienummer: BE0212 205 514
Siemenslaan 1
Oostkamp
8020
Telefoon: +32 50819947
jan.compernol@oostkamp.be
www.oostkamp.be
gemeente Oostkamp
Nationaal identificatienummer: BE0207529520
Siemenslaan 1
Oostkamp
8020
Telefoon: +32 50819819
info@oostkamp.be
www.oostkamp.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/834/5R/2022
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Ontwerpopdracht met opvolging voor de sloop van 15 gebouwen op 3 locaties - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


2022/191

zie II.2.4


Ridefort 't Experiment, Sportstraat 2 te 8020 Oostkamp / Kortrijksestraat 37, Kortrijksestraat 37 te 8020 Oostkamp / Kortrijksestraat 39, Kortrijksestraat 39 te 8020 ...(zie opdrachtdocumenten)


de opdracht omvat het opmaken van 3 aanbestedingsdossiers voor het slopen van in totaal 15 gebouwen verdeeld over 3 locaties

De opdracht omvat ook de opvolging van de werken.

de veiligheidscoördinatie is niet inbegrepen in het dossier


Gunningscriteria
Prijs
Aanvang 2022-07-15

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

* De volgende documenten zijn beschikbaar via elektronische weg en de aanbesteder vraagt zelf deze inlichtingen:

- Het attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ;

- Het attest van BTW-plichtigheid (FOD Financiën);

- De juridische situatie (niet-faillissement of soortgelijke situatie) bij de KBO;

- Het attest fiscale schulden (FOD Financiën);

- De jaarrekeningen ingediend bij de Nationale Bank (indien van toepassing);

- De erkenning der aannemers van werken (FOD Economie) (indien van toepassing).

De andere documenten zullen aan de vermoedelijke opdrachtnemer gevraagd worden.


1. zie bestek


1. ziebestek


1. Minimum één referentie van een gelijkaardig sloopdossier met vermelding van plaats, opdrachtgever

gestaafd door bijgevoegd processen-verbaal van oplevering


1. 1 referentie voor lokaal bestuur


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-07-12
Plaatselijke tijd: 11:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2022-10-10

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
http://www.raadvst-consetat.be/?lang=nl&page=about_organisation_graft_administration
Beroepsprocedure

15 dagen voor vordering tot schorsing

30 dagen voor vordering tot nietigverklaring


Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-06-21