N. 449955 (2022-523833) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

zaterdag 3 juni 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 449955 (2022-523833)
Referentienummer:DH-PPP01T-198/2002/2022/817-F02_0
Publicatie datum:21/06/2022
Uiterste datum:22/08/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Leveringen
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
Huren, plaatsen, aansluiten en wegnemen van kerstverlichting
Beknopte beschrijving:
Huren, plaatsen, aansluiten en wegnemen van kerstverlichting De opdracht heeft tot voorwerp het verhuren, plaatsen, aansluiten en wegnemen van de kerstverlichting tijdens het dienstjaar 2022. De opdracht kan verlengd worden voor de dienstjaren 2023 en 2024. Gunningscriteria Looptijd in dagen 45 Niet gespecifieerd
Aanbestedende overheid:
Gemeentebestuur De Haan, Leopoldlaan 24, 8420 De Haan BE, De heer Carlos De Leye
+32 59242115
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeentebestuur De Haan
Nationaal identificatienummer: BE 0216.770.848
Leopoldlaan 24
De Haan
8420
De heer Carlos De Leye
Telefoon: +32 59242115
carlos.deleye@dehaan.be
www.dehaan.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/198/1T/2022
Gemeentebestuur De Haan
Nationaal identificatienummer: BE 0216.770.848
Leopoldlaan 24
De Haan
8420
De heer Carlos De Leye
Telefoon: +32 59242115
carlos.deleye@dehaan.be
www.dehaan.be
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Huren, plaatsen, aansluiten en wegnemen van kerstverlichting


2022/817

zie II.2.4


diverse locaties


De opdracht heeft tot voorwerp het verhuren, plaatsen, aansluiten en wegnemen van de kerstverlichting tijdens het dienstjaar 2022.

De opdracht kan verlengd worden voor de dienstjaren 2023 en 2024.


Gunningscriteria
Looptijd in dagen 45
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

Niet gespecifieerd


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. Referenties

2. Verzekeringen


1. De inschrijver legt 3 referenties van gelijkaardige opdrachten, uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar, voor, samen met de gegevens van de contactpersoon van de instantie waarvoor de opdracht bestemd was.

2. Het bewijs van een verzekering arbeidsongevallen en een verzekering die de beroepsaansprakelijkheid dekt.


1. Personeel

2. Technische uitrusting


1. Inschrijver geeft een korte beschrijving van het aantal personeelsleden dat zal ingezet worden bij het uitvoeren van de opdracht en hun bekwaamheden.

2. Een korte omschrijving van de technische uitrusting van de onderneming en van het wagenpark.

Vereiste erkenning: P2 (Elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, en elektrische buiteninstallaties), Klasse 1

P3 (Installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen), Klasse 1


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-08-22
Plaatselijke tijd: 14:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2022-12-20
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2022-08-22
Plaatselijke tijd: 14:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-06-21