N. 454723 (2022-530009) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 16 augustus 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 454723 (2022-530009)
Referentienummer:IRISCARE-FACILITY/2022/05/IRISCARE-F02_0
Publicatie datum:04/08/2022
Uiterste datum:05/09/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
Overheidsopdracht voor diensten - "Uitvoering van de mobiliteitsmaatregel”
Beknopte beschrijving:
De bedoeling van de opdracht is een externe dienstverlener aan te wijzen die gelast is de abonnementsaanvragen voor de MIVB te beheren die de werkgevers zonder winstoogmerk van de non-profitsectoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest indienen. Hij zal de tussenpersoon zijn tussen de MIVB, de werkgevers en de administraties van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie.
Aanbestedende overheid:
iriscare, Belliardstraat 71 bus 2, 1040 brussel BE
+32 024356482
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


iriscare
Nationaal identificatienummer: 0696.977.167_592063
Belliardstraat 71 bus 2
brussel
1040
Telefoon: +32 024356482
jacqueline.yang@iriscare.brussels
http://www.iriscare.brussels/fr/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454723
De bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag
Belliardstraat 71, bus 2
Brussel
1040
Jacqueline Yang
jacqueline.yang@iriscare.brussels
http://www.iriscare.brussels/fr/

Iriscare en COCOF


https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454723
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=IRISCARE-FACILITY%2F2022%2F05%2FIRISCARE-F02
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=46277

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Overheidsopdracht voor diensten - "Uitvoering van de mobiliteitsmaatregel”


IRISCARE-FACILITY/2022/05/IRISCARE-F02_0

De bedoeling van de opdracht is een externe dienstverlener aan te wijzen die gelast is de abonnementsaanvragen voor de MIVB te beheren die de werkgevers zonder winstoogmerk van de non-profitsectoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest indienen. Hij zal de tussenpersoon zijn tussen de MIVB, de werkgevers en de administraties van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie.


De Franse Gemeenschapscommissie en de administraties van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie willen beschikken over een dienstverlener als tussenpersoon tussen de werkgevers, de administraties en de MIVB die de MIVB-abonnementsaanvragen van de werknemers uit de non-profitsector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan beheren.

Deze opdracht is dus bedoeld de aanvragen en financiële stromen bij één enkele operator te centraliseren.

De operator zal van de administraties en werkgevers de nodige financiële stromen ontvangen om de MIVB-abonnementen te financieren. De werkgevers zullen hem de contactgegevens verstrekken van al hun werknemers voor wie hij bij de MIVB een bestelling zal plaatsen.

Een werkgever komt in aanmerking voor een gratis MIVB-abonnement als hij een door de Franse Gemeenschapscommissie en de administraties van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie gesubsidieerde en/of erkende activiteit zonder winstoogmerk uitoefent in de sectoren die in alle ad-hocdecreten en -ordonnanties zijn bepaald. Deze werkgever kan in meerdere activiteitensectoren worden erkend. Dezelfde logica geldt voor de werknemer.

Alle werknemers van de betrokken werkgevers moeten zo kunnen gebruikmaken van dit MIVB-abonnement (ongeveer 20.000 personen).


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 12
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

De opdracht kan het voorwerp uitmaken van een verlenging van drie maal één jaar, in toepassing van artikel 57 van de wet van 17 juni 2016.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-09-05
Plaatselijke tijd: 14:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-08-04