N. 454726 (2022-530017) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 16 augustus 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 454726 (2022-530017)
Referentienummer:Forest-PPP0BI-2806/2018/2022-T-0-F02_0
Publicatie datum:04/08/2022
Uiterste datum:12/09/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: Brussel
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - ABY / Perceel 1: Asbestverwijderingswerken, afbraakwerken, (paal)funderingen en Perceel 2: Injectiewerken - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
Uitnodiging tot indienen offerte - ABY / Perceel 1: Asbestverwijderingswerken, afbraakwerken, (paal)funderingen en Perceel 2: Injectiewerken - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Aanbestedende overheid:
Gemeente Vorst, Pastoorstraat 2, 1190 Vorst BE
+32 23702211
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Vorst
Pastoorstraat 2
Vorst
1190
Telefoon: +32 23702211
contact@forest.brussels
www.forest.irisnet.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2806/BI/2022
Openbare Werken - ABY
rue du curé, 2
Vorst
1190
De heer Sébastien Sainsard
Telefoon: +32 490672274
ssainsard@forest.brussels
http://www.forest.irisnet.be/
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - ABY / Perceel 1: Asbestverwijderingswerken, afbraakwerken, (paal)funderingen en Perceel 2: Injectiewerken - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


2022-T-028

zie II.1.1


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

ABY / Travaux de désamiantage, démolitions, fondations (pieux)


Perceel nr.: 1

Abbaye de Forest : Chaussée de Bruxelles, Place St Denis et Rue des Abbesses. 1190 Forest


zie II.2.1


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 240

Injections contre l'humidité


Perceel nr.: 2

Abbaye de Forest : Chaussée de Bruxelles, Place St Denis et Rue des Abbesses. 1190 Forest


zie II.2.1


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 30

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

* De volgende documenten zijn beschikbaar via elektronische weg en de aanbesteder vraagt zelf deze inlichtingen:

- Het attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ;

- Het attest van BTW-plichtigheid (FOD Financiën);

- De juridische situatie (niet-faillissement of soortgelijke situatie) bij de KBO;

- Het attest fiscale schulden (FOD Financiën);

- De jaarrekeningen ingediend bij de Nationale Bank (indien van toepassing);

- De erkenning der aannemers van werken (FOD Economie) (indien van toepassing).

De andere documenten zullen aan de vermoedelijke opdrachtnemer gevraagd worden.

* De inschrijver wordt verzocht bij zijn offerte een geldig uittreksel uit het strafregister te voegen.


1. Enkel voor perceel 1:

Presentatie van minimaal 1 en maximaal 2 verschillende referenties van funderingswerken met secanspalen en jet grouting-technieken uitgevoerd voor één of meer gebouwen van minstens 150 m² (grondinname) in de afgelopen 5 jaar.

- een referentie moet betrekking hebben op een perceel in een stedelijke omgeving met straatgevel en/of grenzend aan een gebouw;

De referenties (privé of openbaar) omvatten een uitgebreide beschrijving van de missie, de uit te voeren taak door de betreffende uitvoerder, het bedrag en uitvoeringstermijn. Bij deze referenties moet een certificaat van goede uitvoering (attest van voorlopige oplevering) gevoegd worden opgesteld door de Bouwheer.

2. Enkel voor perceel 1: Cat. G (Grondwerken), klasse 3

3. Enkel voor perceel 2: OnderCat. G1 (Borings- en sonderingswerken en injecties), Klasse 1


1. 150 m²

2. klasse 3

3. klasse 1

Vereiste erkenning: PERCEEL 1 G (Grondwerken), klasse 3

PERCEEL 2 G1 (Borings- en sonderingswerken en injecties), klasse 1


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-09-12
Plaatselijke tijd: 11:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2023-04-20

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte:

22/08/2022 om 09.00

De inschrijver moet contact nemen met de gemeentearchitect om deel te kunnen nemen aan een

bezoek ter plaatse op maandag 22 augustus 2022 of op donderdag 25 augustus 2022 (reservedatum).

Contactpersoon: dhr. Sébastien Sainsard

E-mail: _hidden_@vorst.brussels

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat, 33
Brussel
1040
Telefoon: +32 22349611
info@raadvst-consetat.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-08-04