N. 454727 (2022-530037) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 16 augustus 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 454727 (2022-530037)
Referentienummer:Tremelo-PPP0AU-580/2001/2021/076-F02_0
Publicatie datum:04/08/2022
Uiterste datum:16/09/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Renovatie en nieuwbouw brasserie Parkheide - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
Tremelo Renovatie en nieuwbouw brasserie Parkheide te 3120 Tremelo. Gunningscriteria Prijs Looptijd in dagen 150
Aanbestedende overheid:
OCMW Tremelo, Baalsebaan 289, 3120 Tremelo BE, Mevrouw Sabine Clerix
+32 16525437
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


OCMW Tremelo
Baalsebaan 289
Tremelo
3120
Mevrouw Sabine Clerix
Telefoon: +32 16525437
sabine.clerix@tremelo.be
www.tremelo.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/580/AU/2021
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Renovatie en nieuwbouw brasserie Parkheide - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


2021/076

zie II.2.4


Tremelo


Renovatie en nieuwbouw brasserie Parkheide te 3120 Tremelo.


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 150

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.


1. Een gemiddelde jaarlijkse omzet over de laatste 3 beschikbare boekjaren van minimum EUR 500.000,00


1. Een lijst met betrekking tot renovatie en nieuwbouwwerken, dewelke gedurende de laatste 3 jaar werden verricht en ten minste voorlopig zijn opgeleverd, dienen te worden toegevoegd.


1. Er dienen minimaal 3 referenties, met bijhorende attesten van goede uitvoering te worden toegevoegd aan de inschrijving.

Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 3


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-09-16
Plaatselijke tijd: 10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2023-03-15

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-08-04