N. 454730 (2022-530022) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 16 augustus 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 454730 (2022-530022)
Referentienummer:IRISCARE-FACILITY/2022/06/IRISCARE-F02_0
Publicatie datum:04/08/2022
Uiterste datum:05/09/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
Overheidsopdracht voor diensten - "Studie naar de opportuniteit van gedeeld gebruik in de non-profitsectoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest"
Beknopte beschrijving:
De opdracht is bedoeld om een studie uit te voeren om een stand van zaken op te maken van de huidige initiatieven in de Brusselse non-profitsector en voorstellen te doen om projecten voor gedeeld gebruik uit te voeren die gericht zijn op innovatie in die sectoren.
Aanbestedende overheid:
iriscare, Belliardstraat 71 bus 2, 1040 brussel BE
+32 024356482
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


iriscare
Nationaal identificatienummer: 0696.977.167_592063
Belliardstraat 71 bus 2
brussel
1040
Telefoon: +32 024356482
jacqueline.yang@iriscare.brussels
http://www.iriscare.brussels/fr/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454730
De bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag
71, bus 2 Belliardstraat
Brussel
1040
Jacqueline.yang@iriscare.brussels
https://www.iriscare.brussels/fr/
http://www.iriscare.brussels/fr/

Iriscare en COCOF


https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454730
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=IRISCARE-FACILITY%2F2022%2F06%2FIRISCARE-F02
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=46281

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Overheidsopdracht voor diensten - "Studie naar de opportuniteit van gedeeld gebruik in de non-profitsectoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest"


IRISCARE-FACILITY/2022/06/IRISCARE-F02_0

De opdracht is bedoeld om een studie uit te voeren om een stand van zaken op te maken van de huidige initiatieven in de Brusselse non-profitsector en voorstellen te doen om projecten voor gedeeld gebruik uit te voeren die gericht zijn op innovatie in die sectoren.


De opdracht is bedoeld om een studie uit te voeren om een stand van zaken op te maken van de huidige initiatieven in de Brusselse non-profitsector en voorstellen te doen om projecten voor gedeeld gebruik uit te voeren die gericht zijn op innovatie in die sectoren.


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 15

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-09-05
Plaatselijke tijd: 14:30
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-08-04