N. 458883 (2022-536183) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 7 december 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 458883 (2022-536183)
Referentienummer:Schoten-PPP024-3393/2011/20223393-F02_0
Publicatie datum:21/09/2022
Uiterste datum:21/10/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst voor onderhoud, inspectie en herstellen van onderstellen wagenpark voertuigen > 3,5 ton - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst voor onderhoud, inspectie en herstellen van onderstellen wagenpark voertuigen > 3,5 ton - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Voertuigen met een Renault Truck-onderstel Voertuigen met een Scania-onderstel voertuigen van het merk SCANIA
Aanbestedende overheid:
Gemeente Schoten, Verbertstraat 3, 2900 Schoten BE, De heer Eric Robeyns
+32 36803346
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Schoten
Nationaal identificatienummer: BE 0206 677 997
Verbertstraat 3
Schoten
2900
De heer Eric Robeyns
Telefoon: +32 36803346
eric.robeyns@schoten.be
Fax: +32 36800997
www.schoten.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/3393/24/2022
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst voor onderhoud, inspectie en herstellen van onderstellen wagenpark voertuigen > 3,5 ton - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


20223393

zie II.1.1


Geraamde totale waarde: 158363.63
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

Voertuigen met een Renault Truck-onderstel


Perceel nr.: 1

Dienst der werken - DDW, Lodewijk Weijtenstraat 32A te 2900 Schoten


Deze opdracht heeft als voorwerp : Het onderhouden, depanneren, inspecteren en herstellen van onderstellen van voertuigen van het merk Renault Truck


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: servicegraad & referenties
Weging: 25
Kostencriterium
Naam: Prijs
Weging: 75
Waarde zonder btw 104545.45
Looptijd in maanden 48

Voertuigen met een Scania-onderstel


Perceel nr.: 2

Dienst der werken - DDW, Lodewijk Weijtenstraat 32A te 2900 Schoten


Deze opdracht heeft als voorwerp : Het onderhouden, inspecteren en herstellen van onderstellen van voertuigen van het merk SCANIA


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: servicegraad & referenties
Weging: 25
Kostencriterium
Naam: Prijs
Weging: 75
Waarde zonder btw 31818.18
Looptijd in maanden 48

Voertuigen met een MAN-onderstel


Perceel nr.: 3

Dienst der werken - DDW, Lodewijk Weijtenstraat 32A te 2900 Schoten


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: servicegraad & referenties
Weging: 25
Kostencriterium
Naam: Prijs
Weging: 75
Waarde zonder btw 22000.00
Looptijd in maanden 48

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


* Door het indienen van een offerte verklaart de inschrijver op erewoord dat hij zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen zoals beschreven in art. 67 t.e.m. art. 69 van de wet van 17 juni 2016.

Verplichte uitsluitingsgronden

Enkel de als opdrachtnemer in aanmerking komende inschrijver zal vóór de gunningsbeslissing gevraagd worden volgend attest te bezorgen om aan te tonen dat hij zich niet in toestand van uitsluiting bevindt overeenkomstig art. 67 van de wet van 17 juni

2016 en art. 61 van het KB van 18 april 2017:

- Uittreksel uit het strafregister (of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst) niet ouder dan 6 maand op de uiterste datum van indiening van de offertes, waaruit de professionele integriteit blijkt van de inschrijver (zowel voor eenmanszaken als rechtspersonen). Een attest op naam van een eenmanszaak/rechtspersoon kan worden aangevraagd bij de dienst Centraal Strafregister via _hidden_@just.fgov.be (zie voor meer informatie en de aan te reiken gegevens: https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/documenten/documenten_aanvragen/uittreksel_strafregister)

Conform art. 62, 63 en 72 §2, 2° van het KB van 18 april 2017 zal de aanbesteder binnen de 20 dagen na de uiterste datum voor het indienen van offertes controleren of de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting bevindt door het digitaal opvragen van het attest inzake de sociale zekerheidsbijdragen en fiscale verplichtingen.

Facultatieve uitsluitingsgronden

De aanbesteder kan in elk stadium van de plaatsingsprocedure de inschrijver van deelname aan de procedure uitsluiten indien hij zich in één van uitsluitingsgevallen bevindt zoals beschreven in art. 69 van de wet van 17 juni 2016.

Met die reden en conform art. 72 §2, 2° van het KB van 18 april 2017 zal de aanbesteder in elk geval het attest m.b.t. niet-faling digitaal opvragen voor de gunningsbeslissing.

Buitenlandse inschrijvers

Buitenlandse inschrijvers die zelf, of hun personeel, niet onderworpen zijn aan de Belgische

regelgeving, dienen bij hun offerte te nodige bewijsstukken voor te leggen waaruit blijkt dat ze zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden:

- attest waaruit blijkt dat de inschrijver zich niet in staat van faillissement, liquidatie, gerechtelijk akkoord of een soortgelijke toestand bevindt;

- attest waaruit blijkt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is;

- attest waaruit blijkt dat de inschrijver voldaan heeft aan de vereisten inzake betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.

Bovenstaande bepalingen m.b.t. de uitsluitingsgronden zijn toepasselijk op alle deelnemers van feitelijke verenigingen of tijdelijke verenigingen, alsook op andere entiteiten (vb.onderopdrachtnemers) waarvan de draagkracht wordt ingeroepen om te voldoen aan onderstaande kwalitatieve selectiecriteria.

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.


1. Bankverklaring

2. Verzekering beroepsrisico's


1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.

2. Een passend niveau van verzekering tegen beroepsrisico's.


1. Referenties


1. Teneinde een passende bekwaamheid en ervaring voor voorliggende overeenkomst aan te tonen zal de inschrijver een lijst van 5 referenties bijvoegen. Hieruit moet blijken dat de inschrijver, als opdrachtnemer, in de loop van de laatste 3 jaar, passende juridische adviezen heeft afgeleverd en over ervaring beschikt.

Voor minstens 3 van de opgegeven referenties dienen ondertekende tevredenheidsattesten bijgevoegd, waaruit blijkt dat het advies van de referentieopdracht werd afgeleverd tot tevredenheid van de hoofdopdrachtgever, waarvan minstens 1 tevredenheidsattest met betrekking tot ondersteuning aankoopproces.

De termijn van 3 jaar wordt bepaald ten opzichte van de datum vastgelegd voor het indienen van de offertes.

Met betrekking tot de referenties voegt de inschrijver minstens de volgende elementen bij de offerte:

- Identificatie van de hoofdopdrachtgever;

- Naam, functie en contactgegevens van de verantwoordelijke (van de hoofdopdrachtgever);

- Voorwerp van het advies;

- Uitvoeringsbedrag (= totale waarde van de adviesopdracht);

- Uitvoeringsperiode.


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-10-21
Plaatselijke tijd: 10:30
De inschrijving moet geldig blijven tot 2023-02-18

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad Van State
nvt
Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-09-21