N. 458905 (2022-536184) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 7 december 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 458905 (2022-536184)
Referentienummer:WF-FRUITS - LEGUMES - 2023-F02_0
Publicatie datum:21/09/2022
Uiterste datum:20/10/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Leveringen
Regio: Brussel
Onderwerp:
OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN VAN BIOLOGISCH FRUIT, BIOLOGISCHE DIEPVRIESGROENTEN EN FRUIT, GROENTEN EN VOORGEKOOKTE AARDAPPELEN
Beknopte beschrijving:
Deze overheidsopdracht is een overheidsopdracht voor de levering van de volgende voedingsmiddelen: fruit, groenten en aardappelen. Deze voedingsmiddelen zijn bestemd voor gebruik in het kader van de cateringactiviteiten van de Hoofdstuk XII-vereniging Wolu-Facilities, en met name voor de bewoners van het Sint-Lambrechtstehuis en de patiënten van het geriatrisch revalidatiecentrum. Meer informatie over de leveringen is terug te vinden in de bijgevoegde inventaris. Deze opdracht is onderverdeeld in drie percelen: Perceel 1: biologisch fruit Perceel 2: biologische diepvriesgroenten Perceel 3: groenten, vers fruit – voorgekookte aardappelen
Aanbestedende overheid:
Wolu-Facilities - Vereniging onderworpen aan de Wet van 8 juli 1976, Karrestraat, 27, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe BE
+32 27777147
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Wolu-Facilities - Vereniging onderworpen aan de Wet van 8 juli 1976
Nationaal identificatienummer: 0554.735.476_535368
Karrestraat, 27
Sint-Lambrechts-Woluwe
1200
Telefoon: +32 27777147
publicprocurement@cpas.woluwe1200.be
Fax: +32 27791633
https://www.wolufacilities.be/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458905
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458905
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=WF-FRUITS+-+LEGUMES+-+2023-F02
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=47218

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN VAN BIOLOGISCH FRUIT, BIOLOGISCHE DIEPVRIESGROENTEN EN FRUIT, GROENTEN EN VOORGEKOOKTE AARDAPPELEN


WF-FRUITS - LEGUMES - 2023-F02_0

Deze overheidsopdracht is een overheidsopdracht voor de levering van de volgende voedingsmiddelen: fruit, groenten en aardappelen. Deze voedingsmiddelen zijn bestemd voor gebruik in het kader van de cateringactiviteiten van de Hoofdstuk XII-vereniging Wolu-Facilities, en met name voor de bewoners van het Sint-Lambrechtstehuis en de patiënten van het geriatrisch revalidatiecentrum.

Meer informatie over de leveringen is terug te vinden in de bijgevoegde inventaris.

Deze opdracht is onderverdeeld in drie percelen:

Perceel 1: biologisch fruit

Perceel 2: biologische diepvriesgroenten

Perceel 3: groenten, vers fruit - voorgekookte aardappelen


Geraamde totale waarde: 650000.00
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

biologisch fruit


Perceel nr.: 1

Karrestraat 27 - 1200 Sint-Lambrechtswoluwe


Leveringen van biologische fruit


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium Naam: Dringende ondersteuning
Weging: 20
Kwaliteitscriterium Naam: Beoordeling van de score zoals beschreven in punt III.3 van de ‘Technische vereisten'
Weging: 10
Prijs Weging: 70
Waarde zonder btw 10000.00
Looptijd in maanden 12
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

Overeenkomstig artikel 57, § 2 van de wet van 17 juni 2016 kan een opdracht vanaf de sluiting ervan een of meer verlengingen omvatten die beginnen te lopen op de begindatum van de overeenkomst, zoals vermeld in de brief van kennisgeving aan de inschrijver van de aanvaarding van zijn offerte.

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de opdracht te verlengen voor drie bijkomende periodes van elk een jaar met dezelfde opdrachtnemer voor zover de voorwaarden van genoemde opdracht dezelfde blijven. Bij gebrek aan schriftelijke kennisgeving door een van de partijen uiterlijk drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag en zonder reactie van de partijen, wordt de opdracht automatisch verlengd.


biologische diepvriesgroenten


Perceel nr.: 2

Karrestraat 27 - 1200 Sint-Lambrechtswoluwe


leveringen van biologische diepvriesgroenten


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium Naam: Dringende ondersteuning
Weging: 20
Kwaliteitscriterium Naam: Beoordeling van de score zoals beschreven in punt III.3 van de ‘Technische vereisten'
Weging: 10
Prijs Weging: 70
Waarde zonder btw 15000.00
Looptijd in maanden 12
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

Overeenkomstig artikel 57, § 2 van de wet van 17 juni 2016 kan een opdracht vanaf de sluiting ervan een of meer verlengingen omvatten die beginnen te lopen op de begindatum van de overeenkomst, zoals vermeld in de brief van kennisgeving aan de inschrijver van de aanvaarding van zijn offerte.

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de opdracht te verlengen voor drie bijkomende periodes van elk een jaar met dezelfde opdrachtnemer voor zover de voorwaarden van genoemde opdracht dezelfde blijven. Bij gebrek aan schriftelijke kennisgeving door een van de partijen uiterlijk drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag en zonder reactie van de partijen, wordt de opdracht automatisch verlengd.


GROENTEN, VERS FRUIT EN AARDAPPELEN


Perceel nr.: 3

Karrestraat 27 - 1200 Sint-Lambrechtswoluwe


leveringen van GROENTEN, VERS FRUIT EN AARDAPPELEN


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium Naam: Dringende ondersteuning
Weging: 20
Kwaliteitscriterium Naam: Beoordeling van de score zoals beschreven in punt III.3 van de ‘Technische vereisten'
Weging: 10
Prijs Weging: 70
Waarde zonder btw 40000.00
Looptijd in maanden 12
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

Overeenkomstig artikel 57, § 2 van de wet van 17 juni 2016 kan een opdracht vanaf de sluiting ervan een of meer verlengingen omvatten die beginnen te lopen op de begindatum van de overeenkomst, zoals vermeld in de brief van kennisgeving aan de inschrijver van de aanvaarding van zijn offerte.

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de opdracht te verlengen voor drie bijkomende periodes van elk een jaar met dezelfde opdrachtnemer voor zover de voorwaarden van genoemde opdracht dezelfde blijven. Bij gebrek aan schriftelijke kennisgeving door een van de partijen uiterlijk drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag en zonder reactie van de partijen, wordt de opdracht automatisch verlengd.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Een verklaring betreffende de globale omzet en de omzet van het activiteitendomein waarop de opdracht betrekking heeft in de voorbije drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of het begin van de activiteiten van de inschrijver, voor zover de informatie over deze omzetcijfers beschikbaar is


Minimumniveau(s):

Perceel 1: minimaal euro 20.000 globale jaarlijkse omzet

Perceel 2: minimaal euro 30.000 globale jaarlijkse omzet

Perceel 3: minimaal euro 80.000 globale jaarlijkse omzet


De inschrijver bewijst zijn technische bekwaamheid door bij zijn offerte een lijst te voegen van de belangrijkste vergelijkbare leveringsopdrachten die werden uitgevoerd in de drie kalenderjaren voorafgaand aan de betrokken aanbesteding, met vermelding van het bedrag, de datum en de openbare of private bestemmeling.

Als “soortgelijk” in de zin van de vorige alinea wordt beschouwd een opdracht voor leveringen van voedingsmiddelen die gelijkaardig zijn aan het perceel waarvoor hij een offerte indient

Indien de bestemmeling openbaar is, wordt de levering bewezen door certificaten die door de bevoegde overheid zijn opgesteld of geviseerd. Indien de bestemmeling privé is, wordt het certificaat opgesteld door de koper; bij gebrek hieraan wordt een eenvoudige verklaring van de leverancier aanvaard.

Indien de inschrijver een offerte indient voor meerdere percelen van de opdracht, verstrekt hij drie referenties voor elk van de betrokken percelen.

De inschrijver moet een kopie bezorgen van de erkenningscertificaten (EEG-kwaliteitslabels) uitgereikt door het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) voor het/de perceel/percelen waarvoor hij reageert.

De inschrijver moet minstens beschikken over:

- een certificaat met een geldigheidsduur die de looptijd van de opdracht dekt, voor het/de desbetreffende perceel/percelen van het type HACCP, IFS, BRC of ISO 21000/22000; - OF een ander intern controlesysteem waarvan de inhoud duidelijk gedetailleerd zal worden in de offerte.

De inschrijver die een offerte indient voor percelen 1 en/of 2 moet houder zijn van een CERTISYS-certificaat of gelijkwaardig.


De technische bekwaamheid van de inschrijver zal zijn bewezen zodra de inschrijver de uitvoering van drie contracten voor voedingsmiddelen met biologisch fruit (perceel 1) en/of biologische diepvriesgroenten (perceel 2) en/of vers fruit - groenten - voorgekookte aardappelen (perceel 3) tijdens de laatste drie kalenderjaren aantoont.

De waarde van elk van deze drie overeenkomsten moet hoger zijn dan of gelijk zijn aan:

- Perceel 1: euro 20.000

- Perceel 2: euro 5.000

- Perceel 3: euro 45.000


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-10-20
Plaatselijke tijd: 20:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 4
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2022-10-20
Plaatselijke tijd: 20:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschaapstraat 33
Etterbeek
1040
info@raadvanstate.be
Beroepsprocedure

zie artikel 23 van het Wet betreffende de motivering, de

informatie en de rechtsmiddelen inzake

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten


Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-09-21