N. 458907 (2022-536173) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 7 december 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 458907 (2022-536173)
Referentienummer:Blankenberge-PPP0BM-473/2001/AVH/RC/Li-F02_0
Publicatie datum:21/09/2022
Uiterste datum:25/10/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
Raamcontract liften 2022
Beknopte beschrijving:
Het raamcontract voor het onderhoud, herstellingen, risicoanalyses, modernisaties en regularisaties van liften werd niet verlengd en eindigt in november 2022. Er liggen een aantal modernisaties, regularisaties en risicoanalyses in het verschiet voor de liften (wettelijk bepaald, KB 9 maart 2003 art. 4 § 1; art. 5. § 1). Deze worden integraal opgenomen in het raamcontract.Het onderhoudscontract wordt afgesloten voor een periode van 8 kalenderjaren, startende op 25 november 2022. De einddatum wordt vastgelegd op 24 november 2030. Het contract is op de jaarlijkse verjaardag opzegbaar mits inachtname van een opzeggingstermijn van 90 kalenderdagen.Het bestek voor deze aanbesteding omvat 4 percelen, waarvan 2 percelen voor de stadsgebouwen en 2 percelen voor het OCMW. Elk perceel bestaat uit het periodiek onderhoud voor de liften enerzijds, en de eenmalige investeringen in het kader van de risicoanalyses, regularisaties en moderni...(zie opdrachtdocumenten)
Aanbestedende overheid:
Stad Blankenberge, J.F. Kennedyplein 1, 8370 Blankenberge BE, De heer Andreas Verheyden
+32 50636584
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Stad Blankenberge
Nationaal identificatienummer: 0206.684.927
J.F. Kennedyplein 1
Blankenberge
8370
De heer Andreas Verheyden
Telefoon: +32 50636584
gebouwen@blankenberge.be
www.blankenberge.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/473/BM/2022
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Raamcontract liften 2022


AVH/RC/Liften2022

Het raamcontract voor het onderhoud, herstellingen, risicoanalyses, modernisaties en regularisaties van liften werd niet verlengd en eindigt in november 2022.

Er liggen een aantal modernisaties, regularisaties en risicoanalyses in het verschiet voor de liften (wettelijk bepaald, KB 9 maart 2003 art. 4 § 1; art. 5. § 1). Deze worden integraal opgenomen in het raamcontract.

Het onderhoudscontract wordt afgesloten voor een periode van 8 kalenderjaren, startende op 25 november 2022. De einddatum wordt vastgelegd op 24 november 2030. Het contract is op de jaarlijkse verjaardag opzegbaar mits inachtname van een opzeggingstermijn van 90 kalenderdagen.

Het bestek voor deze aanbesteding omvat 4 percelen, waarvan 2 percelen voor de stadsgebouwen en 2 percelen voor het OCMW.

Elk perceel bestaat uit het periodiek onderhoud voor de liften enerzijds, en de eenmalige investeringen in het kader van de risicoanalyses, regularisaties en moderni...(zie opdrachtdocumenten)


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

Perceel 1: Stadhuis, BEC, Benne, Speeldoze en Bibliotheek


Perceel nr.: 1

diverse locaties


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteit van de offertes voor de eenmalige investeringen
Weging: 30
Kostencriterium
Naam: Prijs
Weging: 70
Looptijd in maanden 96

Perceel 2: Casino en Pier


Perceel nr.: 2

diverse locaties


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteit van de offertes voor de eenmalige investeringen
Weging: 30
Kostencriterium
Naam: Prijs
Weging: 70
Looptijd in maanden 96

Perceel 3: WZC De Strandjutter


Perceel nr.: 3

diverse locaties


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteit van de offertes voor de eenmalige investeringen
Weging: 30
Kostencriterium
Naam: Prijs
Weging: 70
Looptijd in maanden 96

Perceel 4: Bezaan, Bollaard, KDV 't Schelpje, KDV 't Loavertje, Sociaal Huis


Perceel nr.: 4

diverse locaties


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteit van de offertes voor de eenmalige investeringen
Weging: 30
Kostencriterium
Naam: Prijs
Weging: 70
Looptijd in maanden 96

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.


1. Jaarrekeningen of uittreksels uit de jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land waar de ondernemer is gevestigd publicatie van jaarrekeningen voorschrijft.


1. Jaarrekeningen van de afgelopen 2 kalenderjaren.


1. Een geldig ISO 9001 (versie 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.

2. Een geldig ISO 14001 (versie 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van milieubeheersystemen.


1. Geldig ISO 9001 certificaat dient overgemaakt te worden.

2. Geldig ISO 14001 certificaat dient overgemaakt te worden.

Vereiste erkenning: N1 (Liften, goederenliften, roltrappen en roltapijten), Klasse 2 (perceel 3 en 4), klasse 3 (perceel 1) of 4 (perceel 2)


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-10-25
Plaatselijke tijd: 10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2023-02-22
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2022-10-25
Plaatselijke tijd: 10:00

Stad Blankenberge, J.F. Kennedyplein 1 te 8370 Blankenberge


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-09-21