N. 458910 (2022-536182) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 28 september 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 458910 (2022-536182)
Referentienummer:Schoten-PPP024-3302/2012/2025P000-F02_0
Publicatie datum:21/09/2022
Uiterste datum:21/10/2022
Gunningsdatum:
 
Type: Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Leveringen
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst voor levering van bomen & struiken 2023-2026 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Gemeente Schoten, Verbertstraat 3, 2900 Schoten BE, De heer Eric Robeyns
+32 36803346
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Schoten
Nationaal identificatienummer: BE 0206 677 997
Verbertstraat 3
Schoten
2900
De heer Eric Robeyns
Telefoon: +32 36803346
eric.robeyns@schoten.be
Fax: +32 36800997
www.schoten.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/3302/24/2021
Gemeente Schoten
Nationaal identificatienummer: BE 0206 677 997
Verbertstraat 3
Schoten
2900
De heer Eric Robeyns
Telefoon: +32 36803346
eric.robeyns@schoten.be
Fax: +32 36800997
www.schoten.be
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst voor levering van bomen & struiken 2023-2026 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


2025P00063-01

zie II.2.4


Hovenierswoning - Groendienst, Wijtschotbaan 16 te 2900 Schoten


Raamovereenkomst voor levering van bomen & struiken 2023-2026


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Servicegraad
Weging: 10
Kostencriterium
Naam: Economische kostprijs
Weging: 90
Looptijd in maanden 48

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


* Door het indienen van een offerte verklaart de inschrijver op erewoord dat hij zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen zoals beschreven in art. 67 t.e.m. art. 69 van de wet van 17 juni 2016.

Verplichte uitsluitingsgronden

Enkel de als opdrachtnemer in aanmerking komende inschrijver zal vóór de gunningsbeslissing gevraagd worden volgend attest te bezorgen om aan te tonen dat hij zich niet in toestand van uitsluiting bevindt overeenkomstig art. 67 van de wet van 17 juni

2016 en art. 61 van het KB van 18 april 2017:

- Uittreksel uit het strafregister (of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst) niet ouder dan 6 maand op de uiterste datum van indiening van de offertes, waaruit de professionele integriteit blijkt van de inschrijver (zowel voor eenmanszaken als rechtspersonen). Een attest op naam van een eenmanszaak/rechtspersoon kan worden aangevraagd bij de dienst Centraal Strafregister via _hidden_@just.fgov.be (zie voor meer informatie en de aan te reiken gegevens: https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/documenten/documenten_aanvragen/uittreksel_strafregister)

Conform art. 62, 63 en 72 §2, 2° van het KB van 18 april 2017 zal de aanbesteder binnen de 20 dagen na de uiterste datum voor het indienen van offertes controleren of de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting bevindt door het digitaal opvragen van het attest inzake de sociale zekerheidsbijdragen en fiscale verplichtingen.

Facultatieve uitsluitingsgronden

De aanbesteder kan in elk stadium van de plaatsingsprocedure de inschrijver van deelname aan de procedure uitsluiten indien hij zich in één van uitsluitingsgevallen bevindt zoals beschreven in art. 69 van de wet van 17 juni 2016.

Met die reden en conform art. 72 §2, 2° van het KB van 18 april 2017 zal de aanbesteder in elk geval het attest m.b.t. niet-faling digitaal opvragen voor de gunningsbeslissing.

Buitenlandse inschrijvers

Buitenlandse inschrijvers die zelf, of hun personeel, niet onderworpen zijn aan de Belgische

regelgeving, dienen bij hun offerte te nodige bewijsstukken voor te leggen waaruit blijkt dat ze zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden:

- attest waaruit blijkt dat de inschrijver zich niet in staat van faillissement, liquidatie, gerechtelijk akkoord of een soortgelijke toestand bevindt;

- attest waaruit blijkt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is;

- attest waaruit blijkt dat de inschrijver voldaan heeft aan de vereisten inzake betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.

Bovenstaande bepalingen m.b.t. de uitsluitingsgronden zijn toepasselijk op alle deelnemers van feitelijke verenigingen of tijdelijke verenigingen, alsook op andere entiteiten (vb.onderopdrachtnemers) waarvan de draagkracht wordt ingeroepen om te voldoen aan onderstaande kwalitatieve selectiecriteria.


1. De opdrachtnemer sluit de verzekeringen die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen dekken, alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht.

Binnen een termijn van dertig dagen na het sluiten van de opdracht toont de opdrachtnemer aan dat hij deze verzekeringscontracten is aangegaan, aan de hand van een attest waaruit de door de opdrachtdocumenten vereiste omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt. Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht legt de opdrachtnemer dit attest voor, binnen een termijn van vijftien dagen na ontvangst van het verzoek van de aanbestedende overheid.

2. Bankverklaring


2. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage B van het KB van 18 april 2017.


1. Lijst van opdrachtgevers met gelijkaardige leveringen gedurende laatste 3 jaar


1. 3 opdrachtgevers met een raamovereenkomst


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-10-21
Plaatselijke tijd: 10:30
De inschrijving moet geldig blijven tot 2023-02-18

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad Van State
nvt
Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-09-21