N. 459762 (2022-537452) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 7 december 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 459762 (2022-537452)
Referentienummer:Interwaas-PPP1BL-37/2005/22.003W-F02_0
Publicatie datum:29/09/2022
Uiterste datum:03/11/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Wegen – en rioleringswerken realisatie KMO-zone Heidebaan fase 2
Beknopte beschrijving:
Wegen - en rioleringswerken realisatie KMO-zone Heidebaan fase 2 22.003W zie II.2.4 Sint-Niklaas Wegen - en rioleringswerken realisatie KMO-zone Heidebaan fase 2
Aanbestedende overheid:
Interwaas, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas BE, Mevrouw Petra De Mey
+32 35004711
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
13/10/2022 2022-539856 2022-537452 0_E1
29/09/2022 2022-537452 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Interwaas
Nationaal identificatienummer: BE 0206 460 639
Lamstraat 113
Sint-Niklaas
9100
Mevrouw Petra De Mey
Telefoon: +32 35004711
petra.demey@interwaas.be
www.interwaas.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/37/1BL/2022
https://eten.publicprocurement.be
Intercommunale

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Wegen - en rioleringswerken realisatie KMO-zone Heidebaan fase 2


22.003W

zie II.2.4


Sint-Niklaas


Wegen - en rioleringswerken realisatie KMO-zone Heidebaan fase 2


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 150

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:

- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terrorisme of witwassen;

- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.


Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 5

Voor de uitvoering van groenaanleg is een erkenning categorie G3 klasse 3 vereist.

Voor de uitvoering van de werken aan waterlopen of grachten is een erkenning categorie B klasse 3 vereist.


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-11-03
Plaatselijke tijd: 10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2023-02-01
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2022-11-03
Plaatselijke tijd: 10:00

Kantoren Interwaas, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-09-29