N. 459763 (2022-537439) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 7 december 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 459763 (2022-537439)
Referentienummer:VMM-L 2730 I 0012 L-F02_0
Publicatie datum:29/09/2022
Uiterste datum:31/10/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Uitbreiding veiligheidssysteem ondergrondse waterlopen Woluwe.
Beknopte beschrijving:
Plaatsing veiligheidssysteem op de Woluwecollector (traject aansluitend op het bestaandeveiligheidssysteem tot aan het Brusselse gewest), zijnde:• 5 km aan de linkeroever, stroomopwaarts van het huidige veiligheidssysteem tot aan het Brusselse Gewest• Onderhoud en keuring van de installatie
Aanbestedende overheid:
Vlaamse Milieumaatschappij, Dr De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst BE, Els Quintelier
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Vlaamse Milieumaatschappij
Nationaal identificatienummer: 0887.290.276_16780
Dr De Moorstraat 24-26
Aalst
9300
Els Quintelier
e.quintelier@vmm.be
http://www.vmm.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=459763
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=459763
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=VMM-L+2730+I+0012+L-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitbreiding veiligheidssysteem ondergrondse waterlopen Woluwe.


VMM-L 2730 I 0012 L-F02_0

Plaatsing veiligheidssysteem op de Woluwecollector (traject aansluitend op het bestaande

veiligheidssysteem tot aan het Brusselse gewest), zijnde:

• 5 km aan de linkeroever, stroomopwaarts van het huidige veiligheidssysteem tot aan het Brusselse Gewest

• Onderhoud en keuring van de installatie


Uitvoering dient te gebeuren in het stroomgebied van de Woluwe (onbevaarbare waterloop van 1ste categorie).


Plaatsing veiligheidssysteem op de Woluwecollector (traject aansluitend op het bestaande veiligheidssysteem tot aan het Brusselse gewest), zijnde:

• 5 km aan de linkeroever, stroomopwaarts van het huidige veiligheidssysteem tot aan het Brusselse Gewest

• Onderhoud en keuring van de installatie


Gunningscriteria
Looptijd in dagen 80

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Zie bestek.


Zie bestek.


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-10-31
Plaatselijke tijd: 10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2023-04-29
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2022-10-31
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-09-29