N. 465337 (2022-545968) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 28 september 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 465337 (2022-545968)
Referentienummer:FSMA-PPP0OV-1002/2015/2022/063-F02_0
Publicatie datum:22/11/2022
Uiterste datum:10/01/2023
Gunningsdatum:
 
Type: Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: Brussel
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Restauratie en technische optimalisatie van de inkomdeuren - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
Uitnodiging tot indienen offerte - Restauratie en technische optimalisatie van de inkomdeuren - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 2022/063 zie II.2.4 FSMA, Congresstraat, 12-14 te 1000 BRUSSEL Restauratie en technische optimalisatie van de inkomdeuren Critères d’attribution Prix Durée en jours 120
Aanbestedende overheid:
FSMA, Congresstraat, 12-14, 1000 BRUSSEL BE, De heer Benoît Zinnen
+32 22205924
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
11/01/2023 2023-501106 2022-545968 0_E1
22/11/2022 2022-545968 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FSMA
Nationaal identificatienummer: BE0206733031
Congresstraat, 12-14
BRUSSEL
1000
De heer Benoît Zinnen
Telefoon: +32 22205924
benoit.zinnen@fsma.be
www.fsma.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1002/OV/2022
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Restauratie en technische optimalisatie van de inkomdeuren - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


2022/063

zie II.2.4


FSMA, Congresstraat, 12-14 te 1000 BRUSSEL


Restauratie en technische optimalisatie van de inkomdeuren


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 120

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.


1. Een lijst van werkzaamheden die de afgelopen vijf jaar zijn uitgevoerd, met - voor de belangrijkste opdrachten - een certificaat van goede uitvoering en resultaten.

2. Vereiste vergunning van de ondernemers (categorie en klasse - de klasse wordt bepaald bij de gunning van de opdracht)


1. Minimumeis: De lijst bevat minimum 2 opdrachten voor werkzaamheden die vergelijkbaar zijn met de in dit bestek vermelde werkzaamheden, nl. de restauratie en aanpassing van het siersmeedwerk en de automatisering van de deuren. Het bedrag van die werken moet minimum 35.000 euro exclusief btw bedragen. De werkzaamheden moeten worden gestaafd aan de hand van een certificaat van goede uitvoering. De betrokken certificaten moeten zijn afgegeven en ondertekend door de bevoegde autoriteit. Is de opdrachtgever een privépersoon is, dan moet die het certificaat hebben afgegeven en ondertekend. Als zo'n certificaat niet voorhanden is, volstaat een eenvoudige verklaring op erewoord van de ondernemer. De certicaten vermelden het bedrag van de werkzaamheden, alsook de datum waarop en de plaats waar die werkzaamheden zijn uitgevoerd.

2. Categorie: D23 D24. De vereiste klasse voor de gunning van de opdracht is de klasse die overeenstemt met het bedrag van de goed te keuren inschrijving.

Vereiste erkenning: D23 (Restauratie door ambachtslieden), klasse 3

D24 (Restauratie van monumenten), klasse 3


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-01-10
Plaatselijke tijd: 11:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2023-04-10

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Plaatsbezoek vereist:

09/12/2022 om 10.00

De vermoedelijke datum van het verplichte locatiebezoek is vrijdag 9 december 2022 om 10.00 uur. De inschrijvers moeten hun aanwezigheid tegen uiterlijk woensdag 7 december 2022 om 10.00 uur bevestigen per e-mail naar _hidden_@fsma.be (met vermelding van kenmerk 2022/063). Om organisatorische redenen zullen maximaal twee personen per belanghebbende vennootschap worden toegelaten.

Tijdens dit bezoek zijn de inschrijvers vrij om vragen te stellen over de technische en administratieve aspecten van deze opdracht. De antwoorden op de vragen zullen schriftelijk aan alle inschrijvers worden meegedeeld om de gelijke behandeling van hen te garanderen.

Na het bezoek zal een verklaring van bezoek, ondertekend door een vertegenwoordiger van de FSMA, aan iedere aanwezige vennootschap worden overhandigd. Deze verklaring moet verplicht bij de offerte worden gevoegd.

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
info@raadvst-consetat.be
www.raadvst-consetat.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-11-22